www.gov.lk Sinhala Ganna Tamil Ganna
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව වීසා සේවය වීසා ගාස්තු
වීසා ගාස්තු
ගාස්තු
ඛාණ්ඩය
වීසා ගාස්තුව
ශ්‍රී ලංකා රු.
බද්ද
ශ්‍රී ලංකා රු.
බහුවිධ ප්‍රවේශය
මාස 12 ක් දක්වා වලංගු වේ.
සාමාන්‍ය ගාස්තුව මෙන් තුන් ගුණයක් වේ
10,000
නේවාසික
රජය විසින් අනුමත කරන ලද ව්‍යාපෘති සඳහා සේවා ලබාගැනීමට අවශ්‍ය විදේශගත පිරිස්
10,000
10,000
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ සේවා නියුක්තව සිටින විදේශගත පිරිස්
10,000
10,000
ශ්‍රී ලංකාව තුළ මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීමට හෝ ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැලීමට අදහස් කරන විදේශ ජාතිකයෙකු
10,000
10,000
පූජ්‍යපක්ෂය සඳහා
ගාස්තුවලින් නිදහස්
නොමැත.
ආගමික සේවකයන් සහ ආගමික ශිෂ්‍යයින්
10,000
10,000
ස්වෙච්ඡා සේවකයන්
ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් රට අතර අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමක් මගින් විධිවිධාන සලසා ඇත්නම් පමණක් ගාස්තුවලින් නිදහස් කෙරේ. /10,000
10,000
රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල සේවය කරන පිරිස්
ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් රට අතර අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමක් මගින් විධිවිධාන සලසා ඇත්නම් පමණක් ගාස්තුවලින් නිදහස් කෙරේ. / 10,000
10,000
විදේශ ශිෂ්‍යයන්
අ) විශ්වවිද්‍යාලවල සිටින ශිෂ්‍යයන්  

ආ) රජය විසින් අනුමත කරන ලද අධ්‍යාපන
ආයතනවල සිටින ශිෂ්‍යයන්
ඇ) වෙනත් ආයතනවල සිටින ශිෂ්‍යයන්
උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිදහස් වීසා ලබාගැනීම සඳහා නිර්දේශ කරයි නම් ගාස්තුවලින් නිදහස් කෙරේ.
ගාස්තුවලින් නිදහස්
5,000
10,000


නොමැත.
5,000
10,000
1954 ගිවිසුම මගින් ආවරණය වන ලියාපදිංචි ඉන්දියානු ශිෂ්‍යයන්
5,000
5,000
හිටපු ශ්‍රි ලාංකික
5,000
5,000
ශ්‍රී ලංකාවේ කලත්‍රයන්
නිදහස්
නොමැත.
විදේශ ජාතිකත්වය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයින්
අවුරුදු 16ට අඩු ළමන් ගාස්තු වලින් නිදහස් කෙරේ.
10,000 - අවුරුදු 16ට ඉහළ ළමුන් සඳහා
10,000 - අවුරුදු 16ට ඉහළ ළමුන් සඳහා
සංක්‍රාමික වීසා
සාමාන්‍ය වීසා ගාස්තු පහත "බී" උපලේඛනයේ සඳහන් පරිදි වේ.
සංචාරක
සටහන: වීසා ගාස්තු අන්‍යෝන්‍ය පදනම මත අයකරනු ලැබේ. (කරුණාකර පහත "බී" උපලේඛනය )
මාස 3 ක් දක්වා
සාමාන්‍ය ගාස්තු
නැත.
මාස 3 සිට 6 දක්වා
සාමාන්‍ය ගාස්තු
10,000
මාස 6 සිට 9 දක්වා නි.කො. (වීසා) ගේ අභිමතය පරිදි විශේෂ අවස්ථා යටතේ
සාමාන්‍ය ගාස්තු
15,000
නේවාසික
අවුරුද්දකට
10,000
10,000


 

'B' උපලේඛනය - වීසා ගාස්තු (අන්තර්ගතය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණී)
රටවල්
ඩොලර් [ ඇ.ඩො.]
A
· Afghanistan
30.00
· Algeria
29.10
· Angola
45.00
· Argentina
25.00
· Armenia Republic of
35.00
· Australia
30.00
· Austria
27.00
· Azerbaijan
40.00
B
· Bangladesh
25.00
· Belarus
20.00
· Belgium
20.00
· Bahrain
32.00
· Bhutan
20.00
· Bosnia - Herzegovina
32.00
· Botswana
4.00
· Brazil
75.00
· Brunie
8.67
· Bulgaria
37.00
· Burundi
80.00
C
· Cambodia
20.00
· Cameroon
63.00
· Canada
50.00
· Chile
-
· China
19.16
· Colombia
40.00
· Congo
64.00
· Costa Rica
2.00
· Cote D' Ivore
24.00
· Croatia
19.00
· Cuba
15.00
· Cyprus
10.00
· Czech Republic of
-
D
· Denmark
27.00
· Dominican Republic
2.00
E
· Ecuador
20.00
· Egypt
27.00
· Eritrea
30.00
· Estonia Republic of
12.00
· Ethiopia
42.00
F
· Fiji
32.00
· Finland
28.00
· France
26.00
G
· Gabonese Republic of
82.00
· Gambia
32.00
· Georgia
50.00
· Germany
26.80
· Ghana
19.00
· Greece
27.00
· Guinea Republic of
72.00
· Guyana
4.50
H
· Haiti
1.50
· Honduras
16.00
· Hong Kong
19.16
· Hungary
40.00
I
· Iceland
24.00
· India
3.00
· Indonesia
27.80
· Iran
15.00
· Iraq
41.56
· Ireland
16.00
· Israel
18.00
· Italy
35.00
J
· Jamaica
-
· Japan
25.00
· Jordan
14.23
K
· Kenya
50.00
· Korea Democratic Republic of
50.00
· Korea Republic of
30.00
· Kuwait
10.00
L
· Laos
25.00
· Latvia
10.00
· Lebanon
33.00
· Lesotho
8.00
· Libya
35.00
· Lithuania
10.00
· Luxembourg
26.00
M
· Macedonia
55.00
· Madagascar
64.00
· Malaysia
4.00
· Maldives
38.50
· Malta
38.00
· Mexico
36.00
· Moldova
40.00
· Mongolia
25.00
· Morocco
16.00
· Mozambique
4.94
· Myanmar
20.00
N
· Namibia
15.00
· Nepal
30.00
· Netherlands
49.00
· New Zealand
34.50
· Nicaragua
30.00
· Nigeria
4.00
· Norway
32.70
O
· Oman
18.18
P
· Pakistan
0.75
· Palestine
7.00
· Panama
1.50
· Papua New Guinea
17.50
· Peru
12.00
· Philippines
30.00
· Poland
48.00
· Portugal
26.00
Q
· Qatar
102.00
R
· Romania
31.00
· Russian Federation
25.00
S
· Salvador
32.00
· Saudi Arabia
53.33
· Senegal
15.00
· Singapore
-
· Slovak Republic of
19.00
· Slovenia
32.00
· South Africa
43.86
· Spain
40.00
· Sudan
63.00
· Swaziland
12.80
· Sweden
25.00
· Switzerland
27.20
· Syria
8.00
T
· Tajikistan
80.00
· Tanzania
200.00
· Thailand
7.00
· Trinidad & Tobago
14.00
· Tunisia
7.10
· Turkey
21.00
· Turkmenistan
41.00
U
· Uganda
30.00
· Ukraine
45.00
· United Arab Emirates
163.00
· United Kingdom
54.00
· Uruguay
43.40
· USA
100.00
· Uzbekistan
80.00
V
· Venezuela
30.00
· Vietnam
45.00
Y
· Yemen
40.00
· Yugoslavia
18.00
Z
· Zaire
21.00
· Zambia
22.50
· Zimbabwe
40.00
#
· Other Countries
6.00
වීසා ගාස්තු
 

පුවත් හා සිදුවීම්

Change of Contact Number on Photo Studio Registration

Please be informed that the contact number 011 5731028 will be changed to 011 5329313 with effect from 29.12.2016. The current number 011 5731028 will not operate thereafter. For any information and queries on photo studio registration and operation contact us on 011 5329313.


 
ETA ගාස්තු 28/12/2015 දින සිට වෙනස් වී ඇත

ETA ගාස්තු 28/12/2015 දින සිට වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා http://www.eta.gov.lk


 
තවත් විශිෂ්ට විජයග්‍රහණයක්

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තම තත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා ISO 9001:2008 / SLS ISO 9001:2008 තත්ව ප්‍රමිතියෙන් පිදුම් ලබූ වගයි.

(සහතික පත් අංකය  QSC 07283)


 
Registration of Photo Studios

Department of Immigration and Emigration has made arrangements to issue the Sri Lankan passport with a photograph of international standards. Applications are called from the studios which have fulfilled basic requirements to undertake the aforesaid task, to be registered under this department.

Click to Register


 
FUTUREGOV AWARDS CELEBRATE GOVERNMENT ICT ACHIEVEMENTS

The sixth annual FutureGov Awards ceremony was held on 19 October 2012, on the final day of FutureGov Summit in Chiang Mai, Thailand. These technology awards are given each year to government, education or healthcare organisations to recognise and celebrate the most successful modernisation programmes in the region.

තව දුරටත් කියවන්න...
 

Location