குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
விலைமனுக்களுக்கான அழைப்பு

20 06 2024 - 12:50 PM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வெலிசறை மற்றும் மிரிஹானை தடுப்பு நிலையங்களில் தடுத்து வைத்துள்ளவர்களுக்கு உணவு வழங்குதல்
ஒப்பந்த இலக்கம் : DIE/PRO/05/2024/74

அறிவித்தல் - பதிவிறக்கம்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை - பதிவிறக்கம்

புதிய செய்திகள்

அறிவித்தல்...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17488570