குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்செயலாற்றுகை அறிக்கை

பதிவிறக்கம் - செயலாற்றுகை அறிக்கை
விபரம்

பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளக் கூடிய மொழிகள்

சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2022 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2021 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2020 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2019 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2018 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

கட்டுப்பாட்டாளர் (கொள்கை, அபிவிருத்தி மற்றும் மறுசீரமைப்பு)
தொலைபேசி: +94 11 5329680

 
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
14349212