குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்அழைப்பு தொடர்பான தகவல்கள்

குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்

"சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி, பத்தரமுல்லை.

உடனழைப்பு   : 1962

தொலைபேசி    :+94 112 101 500

தொலைநகல் (பக்ஸ்): +94 11 2885358

மின்னஞ்சல்    : controller@immigration.gov.lk

இணையத்தளம்: www.immigration.gov.lk

குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகமும், இந்திய வம்சாவழி ஆட்களைப் பதிவு செய்வதற்கான ஆணையாளரும்

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய

தொலைபேசி : : +94 11 2 101551

தொலைநகல்(பக்ஸ்) : +94 11 2885358

மின்னஞ்சல் : controller@immigration.gov.lk

 

மேலதிக கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம்

திரு. எம்.ஏ.பி. இமல் குணவர்தன

திரு. எம்.ஏ.பி. இமல் குணவர்தன

தொலைபேசி : +94 11 2 101552

 

தகவல் அறிவதற்கான உத்தியோகத்தர் (தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்)

திருமதி. கே.எம்.எஸ்.எம். சதுரங்கி

திருமதி. கே.எம்.எஸ்.எம். சதுரங்கி - பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (சட்டம்)

தொலைபேசி : +94 11 2 101569

Email : dieaclegal@gmail.com

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட  அலுவலர்

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய

குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகமும், இந்திய வம்சாவழி ஆட்களைப் பதிவு செய்வதற்கான ஆணையாளரும்

தொலைபேசி :  +94 11 2 101551

தொலைநகல்(பக்ஸ்) : +94 11 2885358

மின்னஞ்சல் : controller@immigration.gov.lk

 

ஊடகப்  பேச்சாளர்

திருமதி ஜீ.பீ.எம். குமாரசிங்ஹ

திருமதி ஜீ.பீ.எம். குமாரசிங்ஹ - பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (வீசா)

தொலைபேசி : +94 11 2 101541

 

மாத்தறை : இல. 9, ஶ்ரீ விஜய கட்டிடம், ராகுல வீதி, மாத்தறை, இலங்கை.
தொலைபேசி
+94-41-5412214, +94-41-5412212
தொலைநகல் (பக்ஸ்)
+94-41-2222846
கண்டி : இல. 457, பேராதனை வீதி (மேல் வீதி), கண்டி, இலங்கை.
தொலைபேசி
+94-81-5624509, +94-81-5624470
தொலைநகல் (பக்ஸ்)
+94-81-2201446
வவுனியா : JC 23, சுற்றுவட்ட வீதி, வவுனியா, இலங்கை.
தொலைபேசி
+94-24 2050048
தொலைநகல் (பக்ஸ்)
+94-24-2226731
குருணாகல் : இல. 95, நீர்கொழும்பு வீதி, குருணாகல், இலங்கை.
தொலைபேசி
+94-37-2225001, +94-37-5550562, +94-37-5550563
தொலைநகல் (பக்ஸ்)
+94-37-2225001
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
கட்டுப்பாட்டாளர்
- திருமதி. சீ. ஜே. ராஜகருணா
+94 11 2 101553
 
-
-
conadmin@immigration.gov.lk
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தாபனம்)
- திருமதி. டி.எல்.எம்.பீ. ஜயரத்ன
+94 11 2 101555  
-
-
-
திரு. வை.பி.எஸ்.எம்.கருணாதாஸ உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (நிருவாகம்)
- திரு. வை.பி.எஸ்.எம்.கருணாதாஸ
+94 11 2 101554   - - -
செல்வி. சீ.எல். குலதுங்க
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
- செல்வி. சீ.எல். குலதுங்க

 

+94 11 2 101556
 
-
-
-
  பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
கட்டுப்பாட்டாளர்
- திருமதி. ஜே.ஏ.ஏ.என். ஜயவீர
+94 11 2 101520
 
-
-
-
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- திரு. ஆர்.ஜீ. கன்னங்கர
  - - - -
- திருமதி. எம். .கே. ராஜபக்ஷ   - - - -
- திருமதி.  ஜே.எம்.எம்.டபிள்யு. ஜயசிங்ஹ   - - - -
- செல்வி. ஐ.கே.எஸ். பண்டார  மெனிகே   - - - -
- திருமதி. கே.ஏ.ரி. குமாரசிங்க (அஞ்சல்)   - - - -
-  திருமதி.  ஜே.எச்.கே.வீ. சந்திரகுமார   - - - -
- திருமதி. டபிள்யூ.எம்.சீ.எஸ்.கே. விஜேசுந்தர   - - - -
- திருமதி. எச்.டபிள்யு.ஜீ.எஸ். யசரத்ன   - - - -
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- திரு.ஐ.சீ.ஜே. குணரத்ன
 
-
-
-
-
- திரு. ரீ.ஆர்.எம்.எஸ். குணரத்ன (பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம்)
 
-
-
-
-
- திரு. சீ. அத்தரவத்த
 
-
-
-
-
- திருமதி. கே.பீ.ஜே. பெரேரா   - - - -
திரு. ஏ.எஸ்.ஆர். பண்டார - திரு. ஏ.எஸ்.ஆர். பண்டார   - - - -
திருமதி. எச்.டி.ஏ. விமர்ஷனி - திருமதி. எச்.டி.ஏ. விமர்ஷனி   - - - -
திரு.என்.பிரனவன் - திரு.என்.பிரனவன்          
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
திருமதி. பீ.எச்.பீ.ஐ. பண்டார பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. பீ.எச்.பீ.ஐ. பண்டார
+94 11 2 101522   - +94 11 2879213 acom@immigration.gov.lk
திருமதி. டபிள்யு.கே.என். நயோமி - திருமதி. டபிள்யு.கே.என். நயோமி
+94 11 2 101523
  -

-

-

பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
   
-
-
-
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
 
- -
-
-
-
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- திரு. எச். எம். ஐ. கே. ஹேரத்
+94 11 2 101530
 
-
- contit@immigration.gov.lk
- திரு. ஏ.டீ.ஐ. மெண்டிஸ் (கணினி)
+94 11 2 101535
 
-
-
-
- திருமதி. டி.எம்.எஸ்.என்.ரி. ஜயசேகர +94 11 2 101531   - - dcit@immigration.gov.lk
- திருமதி. எச்.ஏ.என். பியசுமன (கணினி) +94 11 2 101534   - - -
திருமதி.ஐ.டி.என்.சஞ்ஜீவனி
- திருமதி.ஐ.டி.என்.சஞ்ஜீவனி (கணினி)
+94 11 2 101536
 
-
-
-
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- திருமதி. பி.எச்.ஆர்.எம். அபயவர்தன
+94 11 2 101533   - - acit@immigration.gov.lk
  பதவி / பெயர் அலுவலகம் நீடிப்பு மொபைல் பக்ஸ் மின்னஞ்சல்
கட்டுப்பாட்டாளர்
- திரு. பி.ஜீ.எஸ். அபேகோன்
+94 11 2 101540   - +94 11 2879215 contvisa@immigration.gov.lk

பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்

- திருமதி ஜீ.பீ.எம். குமாரசிங்ஹ

+94 11 2 101541   - - -
- திருமதி வய்.ஐ.டீ. குணவர்தன +94 11 2 101542   - - -
- திரு. பீ.எம்.பீ.கே. கருணாரத்ன +94 11 2 101543 - - - -
- திருமதி.  எச்.கே.டி. தில்ஹானி - திருமதி.  எச்.கே.டி. தில்ஹானி +94 11 2 101544 - - - -
 
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதம கணக்காளர்
- திருமதி. ஜே.டி.ஏ.பி. ஜயசிங்க

 

+94 11 2 101537
 
-
+94 11 2879214 acct@immigration.gov.lk
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
- திரு.பி.ஏ.எஸ்.ஜே. குமார
+94 11 2 101538
 
-
-
-
கணக்காளர் (வருமானம்)
- திருமதி.ஜே.எச். தமயன்தி
+94 11 2 101539
 
-
-
-
திரு. டி.ஜே. ஜீ. ஆர்.என். திஸாநாயக்க
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
- திரு. டி.ஜே. ஜீ. ஆர்.என். திஸாநாயக்க
+94 11 2 101566
 
-
-
-
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்
- திருமதி. ஆர்.எஸ்.எம்.ஐ. ஜயதிலக்க
+94 11 2 101562  
-
-
-
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதி ஆணையாளர் / கட்டுப்பாட்டாளர்
(கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி)
- திரு. எச்.ஓ.டி.  ரோஹன
+94 11 2 101567
 
-
-
contdev@immigration.gov.lk
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
(கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி)
-  திருமதி பீ.கே.சீ.என். மகிந்தஞான
+94 11 2 101568
 
-
-
-
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
சிரேஷ்ட பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- திரு. எச்.டீ.எஸ்.என். ஹெட்டிகே
+94 11 2 101546
 
-
94 11 2879211
accit@immigration.gov.lk
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
-  திரு. ஈ.எச்.டீ. பிரசங்க
+94 11 2 101547
 
-
-
-
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- திருமதி.டபிள்யு.எச்.ஏ.எஸ். நதீஷானி
+94 11 2 101548
 
-
-
-
உடனழைப்பு 0707101030          
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (துறைமுகங்கள் - அபிவிருத்தி)
- திரு. கே.சீ.எல். பிரணாந்து

 

+94 11 2 101563
  - -
dcportsinvest@immigration.gov.lk
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (புலனாய்வு)
- திரு. எம்.ஜீ.வீ. காரியவசம்
+94 11 2 101564
  - - -
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (துறைமுகங்கள் - செயற்படுத்தல்)
- திரு. ஜே.என். ரத்நாயக்க
+94 11 2 101560
 
-
- -
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (துறைமுகங்கள் II)
- திரு. டப்.பீ.ஏ.எஸ். பெரேரா
+94 11 2 101561
 
-
- -
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (புலனாய்வு)
- திரு. எஸ்.ஏ.ஜே. பிரசன்ன குமார
+94 11 2 101565
 
-
- -
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
- செல்வி.எஸ்.எஸ். இவன்ஜலின்
+94 11 2 101558
 
-
-
dcprocu@immigration.gov.lk
 
 
+94 11 2 101559
 
-
-
-
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
பயிற்சி முகாமையாளர்
- திரு. எச்.எம்.ஜீ.எஸ்.கே. சந்திரசிறி
+94 11 2 101571
 
-
-
tmitec@immigration.gov.lk
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
 
பொது
+94 11 2252861
-
-
-
-
பொறுப்பு உத்தியோகத்தர்
- திரு. C. Alahakoon
+94 11 2820248
-
-
-
-
  வெளியேறும் கருமபீடம் +94 11 2252373 - - - -
 
உட்செல்லல் கருமபீடம்
+94 11 2253092
-
-
-
-
 
ஓய்வறை
+94 11 2263922
-
-
-
-
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
கொழும்பு
- சி.அ.உ
+94 11 5235610
-
-
+94 11 2328250
colomboharbour@immigration.gov.lk
காலி
- சி.அ.உ.
+94 91 2227111
-
-
-
galleharbour@immigration.gov.lk
திருகோணமலை
- சி.அ.உ.
+94 26 5678281 / +94 26 5678280
-
-
26 2220025
trincoharbour@immigration.gov.lk
ஹம்பாந்தோட்டை
- சி.அ.உ.
+94 47 5708700
-
-
-
-
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
அமைச்சர்
- மாண்புமிகு டிரான் அலஸ் அவர்கள்
- - - - -
செயலாளர்
- திரு. பி. வியானி குணதிலக
+94 11 2887182 -
-
+94 11 2887216 secretary@pubsec.gov.lkஎங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
4568255