குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்அழைப்பு தொடர்பான தகவல்கள்

குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்

"சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி, பத்தரமுல்லை.

உடனழைப்பு   : 1962

தொலைபேசி    :+94 112 101 500

தொலைநகல் (பெக்ஸ்): +94 11 2885358

மின்னஞ்சல்    : controller@immigration.gov.lk

இணையத்தளம்: www.immigration.gov.lk

குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகமும்,
இந்திய வம்சாவழி ஆட்களைப் பதிவு செய்வதற்கான ஆணையாளரும்
குறித்தளிக்கப்பட்ட  அலுவலர் (தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்)

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய

தொலைபேசி : : +94 11 2 101551

தொலைநகல்(பெக்ஸ்) : +94 11 2885358

மின்னஞ்சல் : controller@immigration.gov.lk

 

 

மேலதிக கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம்

திரு. எம்.ஏ.பி. இமல் குணவர்தன

திரு. எம்.ஏ.பி. இமல் குணவர்தன

தொலைபேசி : +94 11 2 101552

 

 

தகவல் அறிவதற்கான உத்தியோகத்தர் (தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்)

திருமதி. கே.எம்.எஸ்.எம். சதுரங்கி

திருமதி. கே.எம்.எஸ்.எம். சதுரங்கி - பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (சட்டம்)

தொலைபேசி : +94 11 2 101569

மின்னஞ்சல் : dieaclegal@gmail.com

 

ஊடகப் பேச்சாளர்

Mr. R. G. Kannangara

 

திரு. ஆர்.ஜீ. கன்னங்கர - பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (வீசா)

தொலைபேசி: : +94 11 2 101541

மாத்தறை : இல. 9, ஶ்ரீ விஜய கட்டிடம், ராகுல வீதி, மாத்தறை, இலங்கை.
தொலைபேசி
+94 41-2050073
தொலைநகல் (பெக்ஸ்)
+94-41-2222846
கண்டி : இல. 457, பேராதனை வீதி (மேல் வீதி), கண்டி, இலங்கை.
தொலைபேசி
+94 81-2081854
தொலைநகல் (பெக்ஸ்)
+94-81-2201446
வவுனியா : JC 23, சுற்றுவட்ட வீதி, வவுனியா, இலங்கை.
தொலைபேசி
+94-24 2050048
தொலைநகல் (பெக்ஸ்)
+94-24-2226731
குருணாகல் : இல. 95, நீர்கொழும்பு வீதி, குருணாகல், இலங்கை.
தொலைபேசி
+94-37-2225001
தொலைநகல் (பெக்ஸ்)
+94-37-2225001
 
கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. நயனா ஈ. சேனாரத்ன திருமதி. நயனா ஈ. சேனாரத்ன
தொலைபேசி : +94 11 2 101553
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : conadmin@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. என்.பி. கமகே திருமதி. என்.பி. கமகே
தொலைபேசி : +94 11 2 101554
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
Ms. C. L. Kulathunga செல்வி. சீ.எல். குலதுங்க
தொலைபேசி : +94 11 2 101556
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
கட்டுப்பாட்டாளர்
Mr. H. O. Devmith Rohana திரு. எச்.ஓ. தெவ்மித்  ரோஹன
தொலைபேசி : +94 11 2 101520
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி.  ஜே.எச்.கே.வீ. சந்திரகுமார திருமதி.  ஜே.எச்.கே.வீ. சந்திரகுமார
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தபால்)
Ms. I. K. S. Bandara Menike செல்வி. ஐ.கே.எஸ். பண்டார  மெனிகே
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Ms. H. W. G. S. Yasarathna திருமதி. எச்.டபிள்யு.ஜீ.எஸ். யசரத்ன
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Mr. I. C, J. Gunarathna திரு.ஐ.சீ.ஜே. குணரத்ன
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ்  :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தனிப்பயனாக்கல்)
திருமதி.ஐ.டி.என்.சஞ்ஜீவனி திருமதி.ஐ.டி.என்.சஞ்ஜீவனி
தொலைபேசி : +94 11 2 101534
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தனிப்பயனாக்கல்)
திரு. சீ. அத்தரவத்த திரு. சீ. அத்தரவத்த
தொலைபேசி : +94 11 2 101535
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தனிப்பயனாக்கல்)
திருமதி.  ஜே.எம்.எம்.டபிள்யு. ஜயசிங்ஹ திருமதி.  ஜே.எம்.எம்.டபிள்யு. ஜயசிங்ஹ
தொலைபேசி : +94 11 2 101536
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. பீ.ஏ.கே.டபிள்யூ.எல். பியரத்ன திரு. பீ.ஏ.கே.டபிள்யூ.எல். பியரத்ன
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி.டபிள்யு.எச்.ஏ.எஸ். நதீஷானி திருமதி.டபிள்யு.எச்.ஏ.எஸ். நதீஷானி
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Mr. N. Biranavan திரு.என்.பிரனவன்
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. ஈ.ஏ.பி.பி.சந்தன திரு. ஈ.ஏ.பி.பி.சந்தன
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. ஏ.  வெலிகல்ல திரு. ஏ.  வெலிகல்ல
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. எச்.டி.பி. ஜயரத்ன திரு. எச்.டி.பி. ஜயரத்ன
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. யூ.ஏ.சி.என். ராஜபக்‌ஷ திரு. யூ.ஏ.சி.என். ராஜபக்‌ஷ
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. ரி.எஸ்.  செனரத் திரு. ரி.எஸ்.  செனரத்
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. என்.எம்.ரி. ஜானகி திருமதி. என்.எம்.ரி. ஜானகி
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. வை.பி.எஸ்.எம்.கருணாதாஸ திரு. வை.பி.எஸ்.எம்.கருணாதாஸ
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. டபிள்யு.கே.என். நயோமி திருமதி. டபிள்யு.கே.என். நயோமி
தொலைபேசி : +94 11 2 101522
நீடிப்பு  : 
பெக்ஸ்  : +94 11 2879213
மின்னஞ்சல் : acom@immigration.gov.lk
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. கே.பீ.ஜே. பெரேரா திருமதி. கே.பீ.ஜே. பெரேரா
தொலைபேசி : +94 11 2 101523
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
 
தொலைபேசி : 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : 
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
 
தொலைபேசி :
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பமும் மற்றும் எல்லைக் கட்டுப்பாடு)
Mr. H. M. I. K. Herath திரு. எச். எம். ஐ. கே. ஹேரத்
தொலைபேசி : +94 11 2 101530
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : contit@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பமும்)
Ms. D. M. S. N. T. Jayasekara திருமதி. டி.எம்.எஸ்.என்.ரி. ஜயசேகர
தொலைபேசி : +94 11 2 101531
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : dcit@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பமும்)
Ms. P. H. R. M. Abhayawardhane திருமதி. பி.எச்.ஆர்.எம். அபயவர்தன
தொலைபேசி : +94 11 2 101533
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : acit@immigration.gov.lk
 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பமும்)
Ms. J. M. N. N. Senevirathna திருமதி. ஜே.எம்.என்.என். செனவிரத்ன
தொலைபேசி :  
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : 
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிப் பணிப்பாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பமும்)
​செல்வி.  ஜீ.டி.ஐ. குணதிலக்க ​செல்வி.  ஜீ.டி.ஐ. குணதிலக்க
தொலைபேசி :  
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : 
மின்னஞ்சல் : 
 
கட்டுப்பாட்டாளர்
திரு. எம்.ஏ.ஐ.கே. மன்திரீரத்ன திரு. எம்.ஏ.ஐ.கே. மன்திரீரத்ன
தொலைபேசி : +94 11 2 101540
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : +94 11 2879215
மின்னஞ்சல் : contvisa@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. எச்.ஏ.என். பியசுமன திருமதி. எச்.ஏ.என். பியசுமன
தொலைபேசி : +94 11 2 101543
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Mr. R. G. Kannangara திரு. ஆர்.ஜீ. கன்னங்கர
தொலைபேசி : +94 11 2 101541
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. எச்.டி.ஏ. விமர்ஷனி திருமதி. எச்.டி.ஏ. விமர்ஷனி
தொலைபேசி : +94 11 2 101544
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதம கணக்காளர்
Ms. J. D. A. P. Jayasinghe திருமதி. ஜே.டி.ஏ.பி. ஜயசிங்க
தொலைபேசி : +94 11 2 101537
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : +94 11 2879214
மின்னஞ்சல் : acct@immigration.gov.lk
 
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
Mr. P. A. S. J. Kumara திரு.பி.ஏ.எஸ்.ஜே. குமார
தொலைபேசி : +94 11 2 101538
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
கணக்காளர் (வருமானம்)
Ms. J. H. Damayanthi திருமதி.ஜே.எச். தமயன்தி
தொலைபேசி : +94 11 2 101539
நீடிப்பு  : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
Mr. D. J. G. R. N. Dissanayake திரு. டி.ஜே. ஜீ. ஆர்.என். திஸாநாயக்க
தொலைபேசி : +94 11 2 101566
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் :
 
பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்
திருமதி. டபிள்யூ.எம்.ஜீ.எம். விஜேசூரிய திருமதி. டபிள்யூ.எம்.ஜீ.எம். விஜேசூரிய
தொலைபேசி : +94 11 2 101562
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதி ஆணையாளர் /
கட்டுப்பாட்டாளர் (கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி )
திரு. பி.ஜீ.எஸ். அபேகோன் திரு. பி.ஜீ.எஸ். அபேகோன்
தொலைபேசி : +94 11 2 101567
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : contdev@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி ) க.நி
திரு. ஜே.என். ரத்நாயக்க திரு. ஜே.என். ரத்நாயக்க
தொலைபேசி : +94 11 2 101568
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Mr. E. H. G. Prasanga திரு. ஈ.எச்.டீ. பிரசங்க
தொலைபேசி : +94 11 2 101546
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : +94 11 2879211
மின்னஞ்சல் : accit@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. கே.ஏ.ரி. குமாரசிங்க திருமதி. கே.ஏ.ரி. குமாரசிங்க
தொலைபேசி : +94 11 2 101547
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Mr. A. S. R. Bandara திரு. ஏ.எஸ்.ஆர். பண்டார
தொலைபேசி : +94 11 2 101548
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
துரித அழைப்பு : 0707101030
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் - க.மே
திரு. ரீ.ஆர்.எம்.எஸ். குணரத்ன திரு. ரீ.ஆர்.எம்.எஸ். குணரத்ன
தொலைபேசி : +94 11 2 101560
நீடிப்பு  : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர்  ((பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம்))
திரு. எம்.டபிள்யு.ஜே.டி. ஜயமான்ன திரு. எம்.டபிள்யு.ஜே.டி. ஜயமான்ன
தொலைபேசி : +94 11 2 101560
நீடிப்பு  : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
கட்டுப்பாட்டாளர் (புலனாய்வு மற்றும்  செயற்படுத்தல்)
Mr. M. G. V. Kariyawasam திரு. எம்.ஜீ.வீ. காரியவசம்
தொலைபேசி : +94 11 2 101564
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (புலனாய்வு)
Mr. S. A. J. Prasanna Kumara திரு. எஸ்.ஏ.ஜே. பிரசன்ன குமார
தொலைபேசி : +94 11 2 101565
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
Ms. S. S. Evangeline செல்வி.எஸ்.எஸ். இவன்ஜலின்
தொலைபேசி : +94 11 2 101558
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : dcprocu@immigration.gov.lk
 
பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்
திருமதி. டபிள்யூ.எம்.சீ.எஸ்.கே. விஜேசுந்தர திருமதி. டபிள்யூ.எம்.சீ.எஸ்.கே. விஜேசுந்தர
தொலைபேசி : +94 11 2 101559
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
பயிற்சி முகாமையாளர்
Mr. H. M. G. S. K. Chandrasiri திரு. எச்.எம்.ஜீ.எஸ்.கே. சந்திரசிறி
தொலைபேசி : +94 11 2 101571
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : tmitec@immigration.gov.lk
 
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
 
பொது
+94 11 2252861
-
-
-
-
  பொறுப்பு உத்தியோகத்தர்
+94 11 2820248
-
-
-
-
  வெளியேறும் கருமபீடம் +94 11 2252373 - - - -
 
உட்செல்லல் கருமபீடம்
+94 11 2253092
-
-
-
-
 
ஓய்வறை
+94 11 2263922
-
-
-
-
பதவி / பெயர்
அலுவலகம்
நீடிப்பு
மொபைல்
பக்ஸ்
மின்னஞ்சல்
கொழும்பு
- சி.அ.உ
+94 11 5235610
-
-
+94 11 2328250
colomboharbour@immigration.gov.lk
காலி
- சி.அ.உ.
+94 91 2227111
-
-
-
galleharbour@immigration.gov.lk
திருகோணமலை
- சி.அ.உ.
+94 26 5678281 / +94 26 5678280
-
-
26 2220025
trincoharbour@immigration.gov.lk
ஹம்பாந்தோட்டை
- சி.அ.உ.
+94 47 5708700
-
-
-
-
 
அமைச்சர்
Hon. Tiran Alles மாண்புமிகு டிரான் அலஸ் அவர்கள்
தொலைபேசி 
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் :
மின்னஞ்சல் : 
 
செயலாளர்
Mr.P. Viyani Gunathilaka திரு. பி. வியானி குணதிலக
தொலைபேசி : +94 11 2887182
நீடிப்பு : 
பெக்ஸ் : +94 11 2887216
மின்னஞ்சல் : secretary@pubsec.gov.lkஎங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15777326