குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் சட்டமும், சட்டத்துடன் தொடர்புடைய திருத்தங்களும்

பதிவிறக்கம் - 1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் சட்டமும், சட்டத்துடன் தொடர்புடைய திருத்தங்களும்

1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் சட்டமும், திருத்தங்களும்

பதிவிறக்கம்

1993 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் (திருத்தச்) சட்டம்

பதிவிறக்கம்

1998 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் (திருத்தச்) சட்டம்

பதிவிறக்கம்

2006 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் (திருத்தச்) சட்டம்

பதிவிறக்கம்

2015 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க குடிவருவோர், குடியகல்வோர் (திருத்தச்) சட்டம்

பதிவிறக்கம்

குடிவருவோர், குடியகல்வோர் ஒழுங்குவிதிகள்

பதிவிறக்கம்

2021 இல 27 குடிவருவோர் மற்றும் குடியகல்வோர் (திருத்திய) சட்டம்

பதிவிறக்கம்

குடிவருவோர் மற்றும் குடியகல்வோர் சட்டம் (351 ஆம் அதிகாரம்)

பதிவிறக்கம்
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17485827