குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்விண்ணப்பப் பத்திரம்

குறிப்பு: பதிவிறக்கம் செய்த மாதிரிப்படிவத்தை A4 அளவிலான தாள்களில் லேசர் அச்சுப்பதிவு செய்தல் வேண்டும்.
பதிவிறக்கம்: விண்ணப்பப் பத்திரங்கள்
  தேவையான படிவங்கள் தேவையான மாதிரிப் படிவங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய மாதிரிகள்
கடவுச்சீட்டுக்கள்
இணைய வழியில் நிரப்பி அச்சுப் பிரதி எடுக்க முடியுமான கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பம் - புதிய  கடவுச்சீட்டு / கடவுச்சீட்டு புதுப்பித்தல் படிவம் K - 35 A பதிவிறக்கம்
தரவிறக்கம்  செய்ய முடியுமான கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பம் படிவம் K - 35 A பதிவிறக்கம்
புதிய கடவுச்சீட்டு அறிவுறுத்தல் - சிங்களம் படிவம் K - 35 A பதிவிறக்கம்
புதிய கடவுச்சீட்டு அறிவுறுத்தல் - தமிழ் படிவம் K - 35 A பதிவிறக்கம்
புதிய கடவுச்சீட்டு அறிவுறுத்தல் - ஆங்கிலம் படிவம் K - 35 A பதிவிறக்கம்
திருத்தங்களும், மாற்றங்களும் படிவம் O பதிவிறக்கம்
பிள்ளைகளின் பெயரை நீக்குதல் படிவம் C பதிவிறக்கம்
காணாமற் போன அல்லது களவாடப்பட்ட கடவுச்சீட்டுக்கான முறைப்பாட்டு படிவம்   பதிவிறக்கம்
பிள்ளைகளுக்குப் பிரத்தியேக கடவுச்சீட்டு விநியோகிக்க சம்மதம் தெரிவித்தல்   பதிவிறக்கம்
இலங்கை கடவுச்சீட்டுகளை 'கூரியர்' மூலமாக அனுப்புதல்   பதிவிறக்கம்
குடியுரிமை விண்ணப்பப் படிவம்
இலங்கைக்கு வெளியில் உள்ள நாடொன்றில் பிறப்பினைப் பதிவு செய்தல் பிரசாவுரிமை  குடியுரிமை I பதிவிறக்கம்
விண்ணப்பதாரிக்கான முக்கிய குறிப்பு   பதிவிறக்கம்
சரிபார்த்தல் பட்டியல்   பதிவிறக்கம்
குடியுரிமை (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்)
1988 ஆம் ஆண்டின் நாடற்றோருக்கு குடியுரிமை வழங்குவதற்கான சட்டம்
விண்ணப்பப் பத்திரம் படிவம் IC/C/SPA பதிவிறக்கம்
வழிகாட்டி   பதிவிறக்கம்
Granting of Citizenship to Indian Origin persons 2003 Act.
விண்ணப்பப் பத்திரம் படிவம்  பதிவிறக்கம்
Special Declaration படிவம்  பதிவிறக்கம்
வழிகாட்டி   பதிவிறக்கம்
2008 ஆம் ஆண்டின் சீன வம்சாவளியினருக்கு குடியுரிமை வழங்குவதற்கான சட்டம்
விண்ணப்பப் பத்திரம் அட்டவணை A பதிவிறக்கம்
அட்டவணை C அட்டவணை C பதிவிறக்கம்
இரட்டைக் குடியுரிமை விண்ணப்பப் படிவம்
இரட்டைப் பிரசாவுரிமை விண்ணப்பப் பத்திரம் படிவம்  S பதிவிறக்கம்
அறிவுறுத்தல்கள் - ஆங்கிலம்   பதிவிறக்கம்
அறிவுறுத்தல்கள் - சிங்களம்   பதிவிறக்கம்
அறிவுறுத்தல்கள் - தமிழ்   பதிவிறக்கம்
இணைப்பு 03 - ஆங்கிலம்   பதிவிறக்கம்
இணைப்பு 03 - சிங்களம்   பதிவிறக்கம்
இலங்கைக் குடியுரிமையை கைவிடுதல் படிவம் K பதிவிறக்கம்
வீசா
பல்வகை பிரவேசம்   பதிவிறக்கம்
வதியும் வீசா படிவம் A பதிவிறக்கம்
Application for Recommendation of Issuing / Extention of Residence Visa - Educational Category   பதிவிறக்கம்
Recommendation for the Issuance / Extention of Residence Visa - Educational Category (Only for Maldivian Applicants)    பதிவிறக்கம்
வாழ்கைத்துணை வீசா 1 ஆவது முறை வழங்குதல்
(இலங்கை வாழ்க்கைத்துணையினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்)
  பதிவிறக்கம்
வாழ்கைத்துணை வீசா 1 ஆவது முறை வழங்குதல்
(வெளிநாட்டு வாழ்க்கைத்துணையினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்)
  பதிவிறக்கம்
வாழ்க்கைத்துணை வீசா நீடிப்பு 5 ஆண்டுகளின் பின்னர்
(இலங்கை வாழ்க்கைத்துணையினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்)
  பதிவிறக்கம்
வாழ்க்கைத்துணை வீசா நீடிப்பு 5 ஆண்டுகளின் பின்னர்
(வெளிநாட்டு வாழ்க்கைத்துணையினால் நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்)
  பதிவிறக்கம்
வதியும் விருந்தினர் திட்டம் RGS I பதிவிறக்கம்
இடைத்தங்கல் வீசா படிவம்  C பதிவிறக்கம்
நுழைவு வீசா படிவம் B பதிவிறக்கம்
வருகைதரல் வீசா நீடிப்பு IM 32 பதிவிறக்கம்
ETA விண்ணப்பப் பத்திரம்   பதிவிறக்கம்
குடியுரிமைச் சட்டத்தின் 5(1) மற்றும் 5(2) ஆம் பிரிவுகளின் பிறப்பைப் பதிவு செய்து கொண்டதின் காரணமாக வீசா தேவையிலிருந்து விலக்களிப்பதற்கும், இரட்டைக் குடியுரிமையாளர்களை வீசாவிலிருந்து விலக்களிப்பதற்குமான விண்ணப்பப் படிவம் படிவம் A1 பதிவிறக்கம்
பொன் சுவர்க்க வதிவிட வீசா வழங்கல் / நீடித்தல் விண்ணப்பப்படிவம்   பதிவிறக்கம்
வெளிநாட்டுத் தூதரகக் கிளை
வௌிநாட்டு தூதரகம் ஊடாக கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பப்படிவம்  (வௌிநாட்டு விண்ணப்பங்கள் மாத்திரம்) படிவம் K - 35 A பதிவிறக்கம்
இணைப்பு - i - இலங்கை பிராஜாவுரிமையை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ்   பதிவிறக்கம்
இணைப்பு - ii - பிரஜாவுரிமையைப் பெற்றுக்கொள்ளாமைக்கான சத்தியக்கடதாசி   பதிவிறக்கம்
இணைப்பு - iii - பெற்றோரின் சம்மதக் கடிதம்   பதிவிறக்கம்
இணைப்பு - iv - கடவுச்சீட்டு திருடப்பட்டு அல்லது  காணாமல்  போயிருப்பின்  முறைப்பாட்டுப் படிவம்   பதிவிறக்கம்
இணைப்பு - v - பிரஜாவுரிமை உறுதிமொழிக்கான சத்தியக்கடதாசி   பதிவிறக்கம்
 எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15777244