குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்பெறுபேறுகள்

பதவிறக்கம் – பெறுபேறுகள்
பரீட்சை
அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன் காண் தடைப் பரீட்சை – 2014

 பதிவிறக்கம்

அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன் காண் தடைப் பரீட்சை – 2013

 பதிவிறக்கம்

அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன் காண் தடைப் பரீட்சை – 2012

 பதிவிறக்கம்
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
826477