குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்பெறுபேறுகள்

பதவிறக்கம் – பெறுபேறுகள்
பரீட்சை
அனைத்து அமைச்சு செயலாளர்கள் / திணைக்களத் தலைவர்கள் மற்றும் ஏனைய நிறுவனத் தலைவர்கள்,
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வெளிக்கள /அலுவலக சேவை வகுதி 2 இன் அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம்  ll  பதவிக்கு நியமித்தல்  - மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சை

 நிறைவடைந்துள்ளது

நிறைவடைந்துள்ளது
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வெளிக்கள /அலுவலக சேவை வகுதி 2 இன் அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம்  ll  பதவிக்கு நியமித்தல்  - மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சை

 நிறைவடைந்துள்ளது

நிறைவடைந்துள்ளது
அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன் காண் தடைப் பரீட்சை – 2014

 பதிவிறக்கம்

அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன் காண் தடைப் பரீட்சை – 2013

 பதிவிறக்கம்

அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன் காண் தடைப் பரீட்சை – 2012

 பதிவிறக்கம்
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15775157