குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
தகவல் அறிவதற்கான உத்தியோகத்தர் (தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்)

திருமதி. எச்.ஏ.என். பியசுமன - பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (சட்டம்)
தொலைபேசி : +94 11 5329690
நீடிப்பு : 9690
மின்னஞ்சல் : dieaclegal@gmail.com

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய
குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகமும், இந்திய வம்சாவழி ஆட்களைப் பதிவு செய்வதற்கான ஆணையாளரும்
தொலைபேசி :  +94 11 5329500
நீடிப்ப : 9500
தொலைநகல்(பக்ஸ்) : +94 11 2885358
மின்னஞ்சல் : controller[at]immigration.gov.lk
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
826986