குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்தகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு

http://www.rticommission.lk

எங்களை தொடர்புகொள்ள

அறை இல. 203-204, தொகுதி-2 பண்டாரநாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மகாநாட்டு மண்டபம் பௌத்தாலோகமாவத்தை கொழும்பு 07

rti.commission16@gmail.com
011 2691625 / 011 2678980
011 2691625


தகவல் அறிவதற்கான உத்தியோகத்தர் (தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்)

திருமதி. கே.எம்.எஸ்.எம். சதுரங்கி - பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (சட்டம்)
தொலைபேசி : +94 11 2 101569
மின்னஞ்சல் : dierti16@gmail.com

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்

திரு. ஐ.எஸ்.எச்.ஜே. இலுக்பிட்டிய
குடிவரவு, குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகமும், இந்திய வம்சாவழி ஆட்களைப் பதிவு செய்வதற்கான ஆணையாளரும்
தொலைபேசி :  +94 11 2 101551
தொலைநகல்(பக்ஸ்) : +94 11 2885358
மின்னஞ்சல் : controller@immigration.gov.lk
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
16570169