குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை

 பதிவிறக்கம்– ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை
பதவி
அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்

பதிவிறக்கம்

உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (திணைக்கள)

பதிவிறக்கம்

கடவுச்சீட்டு உதவியாளர்

பதிவிறக்கம்
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
16570131