குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்சுற்றறிக்கைள்

பதிவிறக்கம் - சுற்றறிக்கைகள்
 

சுற்றறிக்கை இலக்கம்

பதிவிறக்கம்

சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிளம்
உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி, கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு
உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டுச் கடவுச்சீட்டுகளை விநியோகித்தல்
உத்தியோகபூர்வ கடவுச்சீட்டுகளுக்கு சிபாரிசு செய்யவதுடன் தொடர்புடைய விண்ணப்பப் படிவம்
01/2016 பதிவிறக்கம்

பதிவிறக்கம்
-

-
-

-
உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டுச் கடவுச்சீட்டுக்கான தகைமைப் பட்டியல்   பதிவிறக்கம் - பதிவிறக்கம்
 
குடிவரவு - குடியகல்வுத் திணைக்களம்
இலங்கை வெளிநாட்டு தூதரக காரியாலயத்தில் விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பிப்பதற்கு  தேவையான ஏனைய ஆவணங்களினை திருத்தம் செய்தல். OM/2021/01 - - பதிவிறக்கம்
இலங்கை சுற்றுலா ஆவண விநியோகத்திற்கான திருத்திய கட்டணங்களையும் நிர்வாகக் கட்டணங்களையும் அறவிடல் OM/01/2019 - - பதிவிறக்கம்
இராஜதந்திர மற்றும் உத்தியோகபூர்வ கடவுச்சீட்டுகளை வைத்திருப்போர் தொடர்பான விபரங்களை இற்றைப்படுத்தல் - 2018   பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் -எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
14349568