குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம் 

தகவல்களை அறிந்துகொள்வதற்கான படிவங்கள்

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம் (RTI-01) சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கான மேன்முறையீட்டுப் படிவம் (RTI-10) சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15775228