குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்பரீட்சைகள்

பதிவிறக்கம் - பரீட்சைகள்
பரீட்சைகள்

பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளக் கூடிய மொழிகள்

சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அதிகாரம்பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம் II  உத்தியோகத்தர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 20​23
விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் இறுதித் திகதியை நீடித்தல்

பதிவிறக்கம்

பதிவிறக்கம்

பதிவிறக்கம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அதிகாரம்பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம் II ஐச் சேர்ந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 2023 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் இணைந்த சாரதி  சேவையின் தரம் I,II, மற்றும் III  உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை - 2023 பதிவிறக்கம் - -
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அதிகாரம்பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம் 1 உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை 2014 (2022) நிறைவடைந்துள்ளது நிறைவடைந்துள்ளது நிறைவடைந்துள்ளதுஎங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
14349354