குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்காலியிடங்கள்

பதிவிறக்கம் - காலியிடங்கள்
காலியிடங்கள் அறிவிப்பு மாதிரி பயன்பாடு
உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (திணைக்கள) பதவி நிறைவடைந்துள்ளது நிறைவடைந்துள்ளது
மூத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி பதவி நிறைவடைந்துள்ளது நிறைவடைந்துள்ளது

 
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
4584675