குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்வெற்றிடங்கள்

பதிவிறக்கம் - காலியிடங்கள்
காலியிடங்கள் அறிவித்தல் மாதிரி விண்ணப்பப்டிவம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் முகாமைத்துவ உதவியாளர்  தொழில்நுட்பம் சாராத தொகுதி – 2 சேவை வகுதியைச் சேர்ந்த  செயற்பாட்டு உதவியாளர் பதவியின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2023 (2024) பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் உதவிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (திணைக்கள) பதவிகளுக்கு உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்த்தல். - 2024 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் பதவி பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
மூத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி பதவி நிறைவடைந்துள்ளது நிறைவடைந்துள்ளது

 
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15779140