குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்கொள்முதல்

பதிவிறக்கம் - கொள்முதல்
விபரம்

விலைமனு கோரல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு பாதுகாப்புச் சேவையை வழங்கல்
ஒப்பந்த இலக்கம் : DIE/PRO/03/2024/01

அறிவித்தல்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை

 

 


பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்

பின்னிணைப்பு 02

இலங்கை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஐந்து (5) மில்லியன் இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டுக்களை (e-Passports) வழங்கல் செய்வதற்கான கொள்முதல்
ஒப்பந்த இலக்கம் - IFB No: PS/03/PB/PR/05/28/23

அறிவித்தல்

 

 


பதிவிறக்கம்

விலைமனு கோரல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வெலிசறை தடுப்பு நிலையத்திற்கு பாதுகாப்புச் சேவை வழங்குதல்
ஒப்பந்த இல.: DIE/PRO/​03/2023/58

அறிவித்தல்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை

 

 


பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்

பின்னிணைப்பு 01

இலங்கை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஐந்து (5) மில்லியன் இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டுக்களை (e-Passports) வழங்கல் செய்வதற்கான கொள்முதல்
ஒப்பந்த இலக்கம் - IFB No: PS/03/PB/PR/05/28/23

அறிவித்தல்

 

 


பதிவிறக்கம்

விலைமனு சமர்ப்பிக்கும் திகதியை நீடித்தல்   தொடர்பான அறிவித்தல்

இலங்கை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஐந்து (5) மில்லியன் இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டுக்களை (e-Passports) வழங்கல் செய்வதற்கான கொள்முதல்
ஒப்பந்த இலக்கம் - IFB No: PS/03/PB/PR/05/28/23

அறிவித்தல்

 

 


பதிவிறக்கம்

விலைமனு கோரல் (IFB)

இலங்கை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஐந்து (5) மில்லியன் இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டுக்களை (e-Passports) வழங்கல் செய்வதற்கான கொள்முதல்
ஒப்பந்த இலக்கம் - IFB No: PS/03/PB/PR/05/28/23

அறிவித்தல்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை
விவரக்குறிப்பு

 

 


பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்

விலைமனு கோரல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்துக்கு 50 மடிக்கணினிகளை வழங்கல், விநியோகம், நிறுவுதல் மற்றும் பராமரித்தலுக்கான பெறுகை
ஒப்பந்த இலக்கம் - DIE/PRO/04/2023/56

அறிவித்தல்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை

 

 


பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்

விலைமனு கோரல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு துப்புரவு பணிக்கான சேவை வழங்குநர் ஒருவரை தேர்வு செய்வதற்கான பெறுகை
ஒப்பந்த இலக்கம் .: DIE/PRO-/03/2023/45

அறிவித்தல்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை

 

 


பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (கொள்முதல்)
தொலைபேசி +94 11 2 101558
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
14349457