குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்கொள்முதல்

பதிவிறக்கம் - கொள்முதல்
விபரம்

விலைமனு கோரல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு செயற்பாட்டு குத்தகை முறையின் கீழ் வாகனங்களை கொள்முதல் செய்தல்.
ஒப்பந்த இல.: DIE/PRO-2/2023/14/Vehicles

 

பதிவிறக்கம்

விலைமனுக்களுக்கான அழைப்பு

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் வெலிசறை மற்றும் மிரிஹானை தடுப்பு முகாம்களில் தடுத்து வைத்துள்ளவர்களுக்கு உணவு வழங்குதல்
ஒப்பந்த இலக்கம் : DIE/PRO/03/2022/23

அறிவித்தல்

விலைமனு கோரல் அட்டவணை

 

 

பதிவிறக்கம்

பதிவிறக்கம்

விலைமனு ஏற்றுக்கொள்ளும் காலத்தை நீடிப்பதற்கான அறிவித்தல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு   ‘VX Rail Cluster server system’ 04 தொகுதிகளின் பராமரிப்பு மற்றும் சேர்விஸ் வழங்குவதற்காக  சேவை வழங்குநர் ஒருவரை தெரிவுசெய்தல்
ஒப்பந்த இல.: (IFB) : DIE/PRO/07/2017/36 – VOL – III

பதிவிறக்கம்

கொள்முதல் இரத்துச்  செய்தமைக்கான அறவித்தல்

பதிவிறக்கம்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு 100 கணினி இயந்திரங்களை  (Desktop Computers) வழங்கல்செய்தல், ஒப்படைத்தல்  மற்றும் பொருத்தும்  கொள்முதல் நடவடிக்கை.

அறிவித்தல்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை


பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு VX Rail Cluster Server தொகுதிகள் 04 ஐ சேர்விஸ் மற்றும் பராமரிப்புக்கு சேவை வழங்குநர் ஒருவரை தெரிவு செய்வதற்கான கொள்முதல் அறிவித்தல்.

VX Rail Cluster Server விலைமனு கோரல் அட்டவணை

பதிவிறக்கம்

பதிவிறக்கம்

ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான திகதியை நீடித்தல் பற்றிய அறிவித்தல்

பதிவிறக்கம்

ஆர்வ  வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு (EOI)

ஆர்வ  வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு  (EOI)  அறிக்கை

 

பதிவிறக்கம்

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

பிரதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் (கொள்முதல்)
தொலைபேசி +94 11 2 101558
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
8385445