குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
2024 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்ததாரர்களை பதிவு செய்தல்.

27 11 2023 - 13:10 PM

2024 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்ததாரர்களை பதிவு செய்தல் - பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
16570547