குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
Post of Operational Assistant

10 04 2024 - 10:10 AM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் முகாமைத்துவ உதவியாளர்  தொழில்நுட்பம் சாராத தொகுதி – 2 சேவை வகுதியைச் சேர்ந்த  செயற்பாட்டு உதவியாளர் பதவியின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2023 (2024)

அறிவித்தல் : பதிவிறக்கம்

மாதிரி விண்ணப்பப்டிவம் : பதிவிறக்கம்

புதிய செய்திகள்

Post of Operational Assistant...

10 04 2024 - 10:10 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15778996