குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
விலைமனு கோரல்

29 04 2024 - 11:40 AM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு 50 மடிக் கணினிகளை (Laptop Computers) வழங்கல், ஒப்படைத்தல், பொருத்துதல் மற்றும் பராமரிப்புக்காக வழங்குநர் ஒருவரை தெரிவுசெய்தல்
ஒப்பந்த இல.: DIE/PRO/06/2024/11

அறிவித்தல் - பதிவிறக்கம்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை - பதிவிறக்கம்

புதிய செய்திகள்

அறிவித்தல்...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17482841