குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
போட்டிப் பரீட்சை

10 06 2024 - 11:30 AM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின்  முகாமைத்துவ சேவை  அதியுயர் தர  சேவை வகுதியைச் சேர்ந்த சிரேஷ்ட அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு  ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை – 2023

அறிவித்தல் - பதிவிறக்கம்

மாதிரி விண்ணப்பப்டிவம் - பதிவிறக்கம்

புதிய செய்திகள்

அறிவித்தல்...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17486371