குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
මනු දම් රූ

11 06 2024 - 09:30 AM

"මනු දම් රූ" நாடளாவிய சித்திரப்  போட்டிக்கான விண்ணப்பம் மற்றும்  மேலதிக விபரங்களுக்கு பின்வரும்  தொடர்பை பயன்படுத்துக.

https://drive.google.com/drive/folders/12x1--nzry9bgz-h-6s_clULFWEg8zoGc

புதிய செய்திகள்

அறிவித்தல்...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17483751