ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයචක්‍රලේඛ

බා ගැනීම - චක්‍රලේඛ
 

චක්‍රලේඛ අංක

බා ගත හැකි භාෂා

සිංහල දෙමල ඉංග්‍රිසි
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය
නිල විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
රාජකාරී ගමන් බලපත්‍ර නිර්දේශ කිරිමට අදාළ අයදුම්පත්‍රය
01/2016 බා ගන්න
බා ගන්න
- -
රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් ලැයිස්තුව   බා ගන්න - බා ගන්න
 
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
විදේශ දූත මණ්ඩලේ අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු අනිකුත් ලේඛනවල අවශ්‍යතාවය සංශෝධනය කිරීම OM/2021/01 - - බා ගන්න
ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා සංශෝධිත ගාස්තු සහ පරිපාලන ගාස්තු අය කර ගැනීම OM/01/2019 - - බා ගන්න
රාජ්‍යතාන්ත්‍රික  සහ රාජකාරී ගමන් බලපත්‍ර ලාභීන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම -2018   බා ගන්න බා ගන්න -අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
633562