ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයප්‍රතිඵල

බාගත - ප්‍රතිඵල
විභාගය
සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් /දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා සෙසු ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත,
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත / කාර්යාලගත - ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ බලයලත් නිලධාරි II තනතුරකට පත් කිරීම - සීමිත තරඟ විභාගය

අවසන් වී ඇත

අවසන් වී ඇත
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත / කාර්යාලගත - ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ බලයලත් නිලධාරි II තනතුරකට පත් කිරීම - සීමිත තරඟ විභාගය

අවසන් වී ඇත

අවසන් වී ඇත
බලයලත් නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014

බා ගන්න

බලයලත් නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2013

බා ගන්න

බලයලත් නිලධාරීන්ගේ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012

බා ගන්න
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
17487120