ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයබඳවා ගැනීමේ පරිපාටි

බාගත - බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි
තනතුර
බලයලත් නිලධාරී

බා ගන්න

සහකාර පාලක (දෙපාර්තමේන්තුගත)

බා ගන්න

ගමන් බලපත්‍ර සහායක

බා ගන්න
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15778855