ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනත   හා ඊට අදාළ සංශෝධන

බාගත කිරීම් - 1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනත   හා ඊට අදාළ සංශෝධන

1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනත  හා සංශෝධන බාගත කරන්න
1993 අංක 16 දරන ආගාමික හා විගාමික (සංශෝධන) පනත

බාගත කරන්න

1998 අංක 42 දරන ආගාමික හා විගාමික (සංශෝධන) පනත

බාගත කරන්න

2006 අංක 31 දරන ආගාමික හා විගාමික (සංශෝධන) පනත

බාගත කරන්න

2015 අංක 07 දරන ආගාමික හා විගාමික (සංශෝධන) පනත

බාගත කරන්න

ආගාමික හා විගාමික රෙගුලාසි

බාගත කරන්න

2021 අංක  27 දරණ ආගාමික හා විගාමික (සංශෝධිත)පනත

බාගත කරන්න

ආගාමික හා විගාමික පනත, (351 වන අධිකාරිය)

බාගත කරන්න
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
826609