ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඇමතුම් තොරතුරු

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

"සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර, බත්තරමුල්ල.

ක්ෂණික ඇමතුම් : 1962

දුරකථන              :  +94 112 101 500
                          
ෆැක්ස්                 :  +94 11 2885358

ඊ-මේල්               :  controller@immigration.gov.lk

වෙබ් අඩවිය         :  www.immigration.gov.lk

ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් හා ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා

දුරකථන : +94 11 2 101551

ෆැක්ස්   : +94 11 2885358

ඊ-මේල් : controller@immigration.gov.lk

 

අතිරේක පාලක ජනරාල්

එම්. ඒ. පී. ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා

එම්. ඒ. පී. ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා

දුරකථන : +94 11 2 101552

 

තොරතුරු නිලධාරි (තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත)

කේ. එම්. එස්. එම්. චතුරංගි මිය

කේ. එම්. එස්. එම්. චතුරංගි මිය - නියෝජ්ය  පාලක (නීති)

දුරකථන : +94 11 2 101569

Email : dieaclegal@gmail.com

 

නම්කළ නිළධාරී

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා

ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් හා ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්

දුරකථන : +94 11 2 101551

ෆැක්ස්   : +94 11 2885358

ඊ-මේල් : controller@immigration.gov.lk

 

මාධ්‍යය ප්‍රකාශක

ජි. පි. එච්. එම්. කුමාරසිංහ මිය

ජි. පි. එච්. එම්. කුමාරසිංහ මිය - නියෝජ්‍ය පාලක (වීසා)

දුරකථන : +94 11 2 101541

 
මාතර : 9, ශ්‍රී විජය ගොඩනැගිල්ල, රාහුල පාර, මාතර, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94-41-5412214, +94-41-5412212
ෆැක්ස්
+94-41-2222846
මහනුවර : අංක 457, පේරාදෙණිය පාර (උඩ පාර), මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94-81-5624509, +94-81-5624470
ෆැක්ස්
+94-81-2201446
වවුනියාව : JC 23, පිට රවුම් පාර, වවුනියාව, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94-24 2050048
ෆැක්ස්
+94-24-2226731
කුරුණෑගල : අංක 95, මීගමු පාර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94-37-2225001, +94-37-5550562, +94-37-5550563
ෆැක්ස්
+94-37-2225001
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
පාලක
- සී. ජේ. රාජකරුණා මිය
+94 11 2 101553
  -
-
conadmin@immigration.gov.lk
නියෝජ්‍ය පාලක (ආයතන)
- ඩී. එල්. එම්. බී. ජයරත්න මිය
+94 11 2 101555  
-
-
-
වයි. පී. එස්. එම්. කරුණාදාස මහතා සහකාර පාලක (පාලන)
- වයි. පී. එස්. එම්. කරුණාදාස මහතා
+94 11 2 101554   - - -
සී. එල්. කුලතුංග මෙය පරිපාලන නිලධාරී
- සී. එල්. කුලතුංග මෙය
+94 11 2 101556
 
-
-
-
  තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
පාලක
- ජේ.ඒ.ඒ.එන්.ජයවීර මිය
+94 11 2 101520
 
-
-
-
නියෝජ්‍ය පාලක
- ආර්. ජී. කන්නන්ගර මහතා
  - - - -
- එම්. කේ. රාජපක්ෂ මිය   - - - -
- ජේ. එම්. එම්. ඩබ්ලිව්. ජයසිංහ මිය   - - - -
- අයි. කේ. එස්. බණ්ඩාර මැණිකේ මෙනවිය   - - - -
- කේ. ඒ. ටී. කුමාරසිංහ මිය (තැපැල්)   - - - -
- ජේ. එච්. කේ. වී. චන්ද්‍රකුමර මිය   - - - -
- ඩ්බ්. එම්. සී. එස්. කේ. විජේසුන්දර මිය   - - - -
- එච්. ඩබ්. ජී. එස්. යසරත්න මිය   - - - -
සහකාර පාලක
-  අයි.සී.ජේ.ගුණරත්න මහතා
 
-
-
-
-
- ටි. ආර්. එම්. එස්. ගුණරත්න මහතා (BIA)
 
-
-
-
-
- සී. අද්දරවත්ත මහතා   - - - -
- කේ. බී. ජේ. පෙරේරා මිය   - - - -
ඒ. එස්. ආර්. බණ්ඩාර මහතා - ඒ. එස්. ආර්. බණ්ඩාර මහතා   - - - -
එච්. ඩී. ඒ. විමර්ශනී මිය - එච්. ඩී. ඒ. විමර්ශනී මිය   - - - -
එන්. බිරනවන් මහතා - එන්. බිරනවන් මහතා   - - - -
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
- පි. එච්. පි. අයි. බණ්ඩාර මිය නියෝජ්‍ය පාලක
- පි. එච්. පි. අයි. බණ්ඩාර මිය
+94 11 2 101522 - - +94 11 2879213 acom@immigration.gov.lk
ඩබ්.කේ.එන්.නයෝමි මහත්මිය - ඩබ්.කේ.එන්.නයෝමි මහත්මිය
+94 11 2 101523
-

-

-

-

තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
නියෝජ්‍ය පාලක
   
-
-
-
සහකාර පාලක
-
-
-
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
නියෝජ්‍ය පාලක
- එච්. එම්. අයි. කේ. හේරත් මහතා
+94 11 2 101530
 
-
- contit@immigration.gov.lk
- ඒ.ඩී.අයි.මෙන්ඩිස් මහතා (පරිගණක)
+94 11 2 101535
 
-
-
-
- ඩී. එම්. එස්. එන්. ටී. ජයසේකර මිය +94 11 2 101531   - - dcit@immigration.gov.lk
එච්. ඒ. එන්. පියසුමන මිය - එච්. ඒ. එන්. පියසුමන මිය (පරිගණක) +94 11 2 101534   - - -
අයි.ඩී.එන්.සංජීවනී මිය
- අයි.ඩී.එන්.සංජීවනී මිය  (පරිගණක)
+94 11 2 101536
 
-
-
-
සහකාර පාලක
- පී. එච්. ආර්. එම්. අභයවර්ධන මහත්මිය
+94 11 2 101533   - - acit@immigration.gov.lk
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
පාලක
- පී. ජී. එස්. අබේකෝන් මහතා
+94 11 2 101540
 
-
+94 11 2879215 contvisa@immigration.gov.lk
නියෝජ්‍ය පාලක
- ජි. පි. එච්. එම්. කුමාරසිංහ මිය
+94 11 2 101541
 
-
-
-
- වයි. අයි. ඩී. ගුණවර්ධන මිය +94 11 2 101542   - - -
පී.එම්.පී.කේ.කරුණාරත්න මහතා - පී.එම්.පී.කේ.කරුණාරත්න මහතා +94 11 2 101543 - - - -
- එච්.කේ.ඩී.දිල්හානි මහත්මිය - එච්.කේ.ඩී.දිල්හානි මහත්මිය +94 11 2 101544 - - - -
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
- ජේ. ඩී. ඒ. පී. ජයසිංහ මිය
+94 11 2 101537
 
-
+94 11 2879214 acct@immigration.gov.lk
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)
- පී.ඒ.එස්.ජේ.කුමාර මහතා
+94 11 2 101538
 
-
-
-
ගණකාධිකාරී ( (ආදායම්)
- ජේ.එච්.දමයන්ති මහත්මිය

 

+94 11 2 101539
 
-
-
-
ඩී. ජේ. ජී. ආර්. එන්. දිසානායක මහතා පරිපාලන නිලධාරී
- ඩී. ජේ. ජී. ආර්. එන්. දිසානායක මහතා

 

+94 11 2 101566
 
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණ
- ආර්. එස්. එම්. අයි. ජයතිලක මිය
+94 11 2 101562  
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් /පාලක 
(
ප්‍රතිපත්ති හා සංවර්ධන)
- එච්. ඕ. ඩී. රෝහණ මහතා
+94 11 2 101567
 
-
-
contdev@immigration.gov.lk
නියෝජ්‍ය පාලක 
(ප්‍රතිපත්ති හා සංවර්ධන)

- පී. කේ. සී. එන්. මහින්දඥාන මිය
+94 11 2 101568
 
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
නියෝජ්‍ය පාලක
- එච්.ඩී.එස්.එන්.හෙට්ටිගේ මහතා
+94 11 2 101546
 
-
+94 11 2879211 accit@immigration.gov.lk
නියෝජ්‍ය පාලක
- ඊ.එච්.ජී.ප්‍රසංග මහතා
+94 11 2 101547
 
-
-
-
සහකාර පාලක
- ඩබ්.එච්.ඒ.එස්.නදීෂානි මහත්මිය
+94 11 2 101548
 
-
-
-
ක්ෂණික ඇමතුම් 0707101030          
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
නියෝජ්‍ය  පාලක (තොටුපොල - සංවර්ධනය)
- කේ. සී. එල්. ප්‍රනාන්දු මහතා
+94 11 2 101563
  - -
dcportsinvest@immigration.gov.lk
නියෝජ්‍ය පාලක (විමර්ශන)
- එම්. ජී. වී. කාරියවසම් මහතා

 

+94 11 2 101564
 
-
-
-
නියෝජ්‍ය පාලක (තොටුපොල - මෙහෙයුම්)
- ජේ. එන්. රත්නායක මහතා
+94 11 2 101560

 

 
-
-
-
සහකාර පාලක (තොටුපොල)
- ඩබ්ලිව්. පි. ඒ. එස්. පෙරේරා මහතා
+94 11 2 101561
 
-
-
-
සහකාර පාලක (විමර්ශන)
- එස්. ඒ. ජේ. ප්‍රසන්න කුමාර මහතා
+94 11 2 101565
 
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
නියෝජ්‍ය  පාලක
- එස්.එස්.ඉවැංජලින් මෙනවිය
+94 11 2 101558
 
-
-
dcprocu@immigration.gov.lk
 
 
+94 11 2 101559
 
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
පුහුණු කළමනාකරු
- එච්. එම්. ජී. එස්. කේ. චන්ද්‍රසිරි මහතා

 

+94 11 2 101571
 
-
-
tmtec@immigration.gov.lk
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
 
පොදු
+94 11 2252861
-
-
-
-
 ස්ථාන භාර නිලධාරී
- සී. අලහකෝන් මහතා
+94 11 2820248
-
-
-
-
 
පිටවීම් කවුළු
+94 11 2252373
-
-
-
-
 
ඇතුල්වීම් කවුළු
+94 11 2253092
-
-
-
-
 
විවේකාගාරය
+94 11 2252861
-
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
 
කොළඹ
- ජේ. බ. නි.
+94 11 5235610
-
-
2328250
colomboharbour@immigration.gov.lk
 
ගාල්ල
- ජේ. බ. නි.
+94 91 2227111
-
-
-
galleharbour@immigration.gov.lk
 
ත්‍රිකුණාමලය
- ජේ. බ. නි.
+94 26 5678281 / +94 26 5678280
-
-
26 2220025
trincoharbour@immigration.gov.lk
 
හම්බන්තොට
- ජේ. බ. නි.
+94 47 5708700
-
-
-
-
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
ගරු ටිරාන් අලස් මැතිතුමා අමාත්‍ය
- ගරු ටිරාන් අලස් මැතිතුමා
- - - - -
ලේකම්
- පී.වියානි ගුණතිලක මහතා
+94 11 2887182 - - +94 11 2887216 secretary@pubsec.gov.lkඅප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
4583684