ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඇමතුම් තොරතුරු

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

"සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර, බත්තරමුල්ල.

ක්ෂණික ඇමතුම් : 1962

දුරකථන              :  +94 112 101 500
                          
ෆැක්ස්                 :  +94 11 2885358

ඊ-මේල්               :  controller@immigration.gov.lk

වෙබ් අඩවිය         :  www.immigration.gov.lk

ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්,  
ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් හා
නම්කළ නිළධාරී (තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත)

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා

දුරකථන : +94 11 2 101551

ෆැක්ස්   : +94 11 2885358

ඊ-මේල් : controller@immigration.gov.lk

 


අතිරේක පාලක ජනරාල්

එම්. ඒ. පී. ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා

එම්. ඒ. පී. ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා

දුරකථන : +94 11 2 101552

 තොරතුරු නිලධාරි (තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත)

කේ. එම්. එස්. එම්. චතුරංගි මිය

කේ. එම්. එස්. එම්. චතුරංගි මිය - නියෝජ්ය  පාලක (නීති)

දුරකථන : +94 11 2 101569

ඊ-මේල් : dieaclegal@gmail.com

 

මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

Mr. R. G. Kannangara

 

ආර්. ජී. කන්නන්ගර මහතා - නියෝජ්‍ය පාලක (වීසා)

දුරකථන : +94 11 2 101541

මාතර : 9, ශ්‍රී විජය ගොඩනැගිල්ල, රාහුල පාර, මාතර, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94 41-2050073
ෆැක්ස්
+94-41-2222846
මහනුවර : අංක 457, පේරාදෙණිය පාර (උඩ පාර), මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94 81-2081854
ෆැක්ස්
+94-81-2201446
වවුනියාව : JC 23, පිට රවුම් පාර, වවුනියාව, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94-24 2050048
ෆැක්ස්
+94-24-2226731
කුරුණෑගල : අංක 95, මීගමු පාර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
+94-37-2225001
ෆැක්ස්
+94-37-2225001
 
පාලක
නයනා ඊ. සේනාරත්න මිය නයනා ඊ. සේනාරත්න මිය
දුරකථන : +94 11 2 101553
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : conadmin@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක (පාලන)
එන්. පී. ගමගේ මිය එන්. පී. ගමගේ මිය
දුරකථන : +94 11 2 101554
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් :
 
පරිපාලන නිලධාරී
Ms. C. L. Kulathunga සී. එල්. කුලතුංග මෙය
දුරකථන : +94 11 2 101556
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් :
 
පාලක
Mr. H. O. Devmith Rohana එච්. ඕ. දෙව්මිත් රෝහණ මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101520
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
ජේ. එච්. කේ. වී. චන්ද්‍රකුමර මිය ජේ. එච්. කේ. වී. චන්ද්‍රකුමර මිය
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක (තැපැල්)
Ms. I. K. S. Bandara Menike අයි. කේ. එස්. බණ්ඩාර මැණිකේ මෙනවිය
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
Ms. H. W. G. S. Yasarathna එච්. ඩබ්. ජී. එස්. යසරත්න මිය
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
Mr. I. C, J. Gunarathna අයි.සී.ජේ.ගුණරත්න මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක (පුද්ගලාරෝපණ)
අයි.ඩී.එන්.සංජීවනී මිය අයි.ඩී.එන්.සංජීවනී මිය
දුරකථන : +94 11 2 101534
දිගුව  : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක (පුද්ගලාරෝපණ)
සී. අද්දරවත්ත මහතා සී. අද්දරවත්ත මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101535
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක (පුද්ගලාරෝපණ)
ජේ. එම්. එම්. ඩබ්ලිව්. ජයසිංහ මිය ජේ. එම්. එම්. ඩබ්ලිව්. ජයසිංහ මිය
දුරකථන : +94 11 2 101536
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
බී. ඒ. කේ. ඩ්බ්. එල්. පියරත්න මහතා බී. ඒ. කේ. ඩ්බ්. එල්. පියරත්න මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
ඩබ්.එච්.ඒ.එස්.නදීෂානි මහත්මිය ඩබ්.එච්.ඒ.එස්.නදීෂානි මහත්මිය
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
Mr. N. Biranavan එන්. බිරනවන් මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
ඊ. ඒ. පී. පී. චන්දන මහතා ඊ. ඒ. පී. පී. චන්දන මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
ඒ. වැලිගල්ල මහතා ඒ. වැලිගල්ල මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
එච්. ඩී. පී. ජයරත්න මහතා එච්. ඩී. පී. ජයරත්න මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
යූ. ඒ. සී. එන්. රාජපක්ෂ මහතා යූ. ඒ. සී. එන්. රාජපක්ෂ මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
ටී.එස්. සෙනරත් මහතා ටී.එස්. සෙනරත් මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
එන්. එම්. ටී. ජානිකා මහත්මිය එන්. එම්. ටී. ජානිකා මහත්මිය
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
වයි. පී. එස්. එම්. කරුණාදාස මහතා වයි. පී. එස්. එම්. කරුණාදාස මහතා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
ඩබ්.කේ.එන්.නයෝමි මහත්මිය ඩබ්.කේ.එන්.නයෝමි මහත්මිය
දුරකථන : +94 11 2 101522
දිගුව : 
ෆැක්ස් : +94 11 2879213
ඊ-මේල් : acom@immigration.gov.lk
 
සහකාර පාලක
කේ. බී. ජේ. පෙරේරා මිය කේ. බී. ජේ. පෙරේරා මිය
දුරකථන : +94 11 2 101523
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් :
 
නියෝජ්‍ය පාලක
 
දුරකථන : 
 දිගුව : 
ෆැක්ස් : 
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
 
දුරකථන :
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් :
 
නියෝජ්‍ය පාලක (තොරතුරු තාක්ෂණ හා ප්‍රත්‍යන්ත පාලන)
Mr. H. M. I. K. Herath එච්. එම්. අයි. කේ. හේරත් මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101530
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : contit@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක (තොරතුරු තාක්ෂණ)
Ms. D. M. S. N. T. Jayasekara ඩී. එම්. එස්. එන්. ටී. ජයසේකර මිය
දුරකථන : +94 11 2 101531
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : dcit@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක (තොරතුරු තාක්ෂණ)
Ms. P. H. R. M. Abhayawardhane පී. එච්. ආර්. එම්. අභයවර්ධන මහත්මිය
දුරකථන : +94 11 2 101533
දිගුව  : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : acit@immigration.gov.lk
 
සහකාර පාලක (තොරතුරු තාක්ෂණ)
Ms. J. M. N. N. Senevirathna ජේ. එම්. එන්. එන්. සෙනෙවිරත්න මිය
දුරකථන :  
දිගුව : 
ෆැක්ස් : 
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)
ජී. ටී. අයි. ගුණතිලක මෙනවිය ජී. ටී. අයි. ගුණතිලක මෙනවිය
දුරකථන :  
දිගුව : 
ෆැක්ස් : 
ඊ-මේල් : 
 
පාලක
එම්. ඒ. අයි. කේ. මන්ත්‍රීරත්න මහතා එම්. ඒ. අයි. කේ. මන්ත්‍රීරත්න මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101540
දිගුව : 
ෆැක්ස්  : +94 11 2879215
ඊ-මේල් : contvisa@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක
එච්. ඒ. එන්. පියසුමන මිය එච්. ඒ. එන්. පියසුමන මිය
දුරකථන : +94 11 2 101543
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
Mr. R. G. Kannangara ආර්. ජී. කන්නන්ගර මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101541
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර  පාලක
එච්. ඩී. ඒ. විමර්ශනී මිය එච්. ඩී. ඒ. විමර්ශනී මිය
දුරකථන : +94 11 2 101544
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
Ms. J. D. A. P. Jayasinghe ජේ. ඩී. ඒ. පී. ජයසිංහ මිය
දුරකථන : +94 11 2 101537
දිගුව : 
ෆැක්ස් : +94 11 2879214
ඊ-මේල් : acct@immigration.gov.lk
 
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)
Mr. P. A. S. J. Kumara පී.ඒ.එස්.ජේ.කුමාර මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101538
දිගුව : 
ෆැක්ස්  :
ඊ-මේල් :
 
ගණකාධිකාරී ( ආදායම්)
Ms. J. H. Damayanthi ජේ. එච්. දමයන්ති මිය
දුරකථන : +94 11 2 101539
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් :
 
පරිපාලන නිලධාරී
Mr. D. J. G. R. N. Dissanayake ඩී. ජේ. ජී. ආර්. එන්. දිසානායක මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101566
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් :
 
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණ
ඩබ්. එම්. ජී. එම්. විජේසූරිය මිය ඩබ්. එම්. ජී. එම්. විජේසූරිය මිය
දුරකථන : +94 11 2 101562
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් /
පාලක (
ප්‍රතිපත්ති හා සංවර්ධන)
පී. ජී. එස්. අබේකෝන් මහතා පී. ජී. එස්. අබේකෝන් මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101567
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : contdev@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක (ප්‍රතිපත්ති හා සංවර්ධන) රා. ඉ.
ජේ. එන්. රත්නායක මහතා ජේ. එන්. රත්නායක මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101568
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
Mr. E. H. G. Prasanga ඊ.එච්.ජී.ප්‍රසංග මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101546
දිගුව : 
ෆැක්ස් : +94 11 2879211
ඊ-මේල් : accit@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක
කේ. ඒ. ටී. කුමාරසිංහ මිය කේ. ඒ. ටී. කුමාරසිංහ මිය
දුරකථන : +94 11 2 101547
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක
Mr. A. S. R. Bandara ඒ. එස්. ආර්. බණ්ඩාර මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101548
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
ක්ෂණික ඇමතුම් : 0707101030
 
නියෝජ්‍ය පාලක (ප්‍රත්‍යන්ත පාලන) රා. ආ.
ටි. ආර්. එම්. එස්. ගුණරත්න මහතා ටි. ආර්. එම්. එස්. ගුණරත්න මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101560
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක (BIA) 
එම්. ඩබ්ලිව්. ජේ. ඩී. ජයමාන්න මහතා එම්. ඩබ්ලිව්. ජේ. ඩී. ජයමාන්න මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101560
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
පාලක (විමර්ශන හා මෙහෙයුම්)
Mr. M. G. V. Kariyawasam එම්. ජී. වී. කාරියවසම් මහතා
දුරකථන  : +94 11 2 101564
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
සහකාර පාලක (විමර්ශන)
Mr. S. A. J. Prasanna Kumara එස්. ඒ. ජේ. ප්‍රසන්න කුමාර මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101565
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
නියෝජ්‍ය පාලක
Ms. S. S. Evangeline එස්.එස්.ඉවැංජලින් මෙනවිය
දුරකථන : +94 11 2 101558
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : dcprocu@immigration.gov.lk
 
නියෝජ්‍ය පාලක
ඩ්බ්. එම්. සී. එස්. කේ. විජේසුන්දර මිය ඩ්බ්. එම්. සී. එස්. කේ. විජේසුන්දර මිය
දුරකථන : +94 11 2 101559
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
පුහුණු කළමනාකරු
Mr. H. M. G. S. K. Chandrasiri එච්. එම්. ජී. එස්. කේ. චන්ද්‍රසිරි මහතා
දුරකථන : +94 11 2 101571
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : tmitec@immigration.gov.lk
 
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
 
පොදු
+94 11 2252861
-
-
-
-
   ස්ථාන භාර නිලධාරී
+94 11 2820248
-
-
-
-
 
පිටවීම් කවුළු
+94 11 2252373
-
-
-
-
 
ඇතුල්වීම් කවුළු
+94 11 2253092
-
-
-
-
 
විවේකාගාරය
+94 11 2252861
-
-
-
-
තනතුර / නම
කාර්යාලය
දිගුව
ජංගම
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
කොළඹ
- ජේ. බ. නි.
+94 11 5235610
-
-
+94 11 2328250
colomboharbour@immigration.gov.lk
ගාල්ල
- ජේ. බ. නි.
+94 91 2227111
-
-
-
galleharbour@immigration.gov.lk
ත්‍රිකුණාමලය
- ජේ. බ. නි.
+94 26 5678281 / +94 26 5678280
-
-
26 2220025
trincoharbour@immigration.gov.lk
හම්බන්තොට
- ජේ. බ. නි.
+94 47 5708700
-
-
-
-
 
අමාත්‍ය
Hon. Tiran Alles ගරු ටිරාන් අලස් මැතිතුමා
දුරකථන 
දිගුව : 
ෆැක්ස් :
ඊ-මේල් : 
 
ලේකම්
Mr.P. Viyani Gunathilaka පී.වියානි ගුණතිලක මහතා
දුරකථන : +94 11 2887182
දිගුව : 
ෆැක්ස් : +94 11 2887216
ඊ-මේල් : secretary@pubsec.gov.lkඅප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15775711