ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයතොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව

http://www.rticommission.lk

අප හා සම්බන්ධ වන්න

කාමර අංක 203,204- දෙවන පරිශ්‍රය,
බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, 
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07

rti.commission16@gmail.com
011 2691625 / 011 2678980
011 2691625


තොරතුරු නිලධාරි (තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත)

කේ. එම්. එස්. එම්. චතුරංගි මිය - නියෝජ්ය  පාලක (නීති)
දුරකථන : +94 11 2 101569
ඊ-මේල් : dierti16@gmail.com

නම්කළ නිළධාරී

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා
ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් හා ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්
දුරකථන : +94 11 2 101551
ෆැක්ස්   : +94 11 2885358
ඊ-මේල් : controller@immigration.gov.lk
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
16571547