ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
තොරතුරු නිලධාරි (තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත)

එච්. ඒ. එන්. පියසුමන මිය - නියෝජ්ය  පාලක (නීති)
දුරකථන : +94 11 5329690
දිගුව     : 9690
ඊ-මේල් : dieaclegal@gmail.com

නම්කළ නිළධාරී

අයි. එස්. එච්. ජේ. ඉළුක්පිටිය  මහතා
ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් හා ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්
දුරකථන : +94 11 5329500
දිගුව     : 9500
ෆැක්ස්   : +94 11 2885358
ඊ-මේල් : controller@immigration.gov.lk
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
634653