ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඇබෑර්තු

බා ගැනීම - ඇබෑර්තු
තනතුර දැන්වීම ආදර්ශ අයදුම්පත
සහකාර පාලක (දෙපාර්තමේන්තුමය) තනතුර අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත
ජ්‍යෙෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී තනතුර අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
4568113