ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඇබෑර්තු

බා ගැනීම - ඇබෑර්තු
තනතුර දැන්වීම ආදර්ශ අයදුම්පත
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණයේ මෙහෙයුම් සහකාර තනතුර III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ 
විවෘත තරග විභාගය -2023(2024 )
බා ගත කරගන්න බා ගත කරගන්න
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර පාලක (දෙපාර්තමේන්තුමය) තනතුර සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම - 2024 බා ගත කරගන්න බා ගත කරගන්න
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුර බා ගත කරගන්න බා ගත කරගන්න
ජ්‍යෙෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී තනතුර අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
14349289