ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයවිභාග

බා ගැනීම - විභාග
විභාගය

බා ගත හැකි භාෂා

සිංහල දෙමල ඉංග්‍රිසි
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023
අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම

බා ගන්න

බා ගන්න

බා ගන්න
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ  I, II හා III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023 බා ගන්න - -
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2014 (2022) අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
12892483