ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයවිභාග

බා ගැනීම - විභාග
විභාගය

බා ගත හැකි භාෂා

සිංහල දෙමල ඉංග්‍රිසි

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය සේවා ගණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය -2023

දැන්වීම

ආදර්ශ අයදුම්පත

 

බා ගන්න

බා ගන්න

 

බා ගන්න

බා ගන්න

 

බා ගන්න

බා ගන්න

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023
අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම

බා ගන්න

බා ගන්න

බා ගන්න
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ  I, II හා III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023 බා ගන්න - -
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2014 (2022) අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත අවසන් වී ඇත

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
16570106