குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
நேர்முகப் பரீட்சை

12 01 2023 - 11:50 AM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அலுவலக / வௌிக்கள -  தொகுதி 2  சேவை வகுதிக்குரிய அதிகாரம்பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம் !! க்கு ஆட்சேர்ப்புச்  செய்தல்

2022.04.30 ஆம் திகதி நடைப்பெற்ற மட்டுப்படுத்தப்பட்ட  போட்டிப் பரீட்சையின் பிரகாரம் நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைத்தல்

  • 2023.01.17 ஆம் திகதி   நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் பெயர் பட்டியல் - தரவிறக்கம்  செய்க
  • 2023.01.18 ஆம் திகதி   நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் பெயர் பட்டியல் - தரவிறக்கம்  செய்க
  • 2023.01.19 ஆம் திகதி   நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் பெயர் பட்டியல் - தரவிறக்கம்  செய்க

 

ஏற்புடைய நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கும்  பொதுக் கடிதம் - தரவிறக்கம்  செய்க

புதிய செய்திகள்

Important Notice...

31 05 2022 - 10:10 AM

Golden Paradise Visa...

31 05 2022 - 10:20 AM

  • 1
எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
827909