குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு (EOI)

12 06 2023 - 14:40 PM

ஆர்வ  வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு (EOI)

ஆர்வ  வெளிப்பாட்டுக்கான அழைப்பு  (EOI)  அறிக்கை - பதிவிறக்கம்

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
10528812