குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை

11 07 2023 - 15:10 PM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு 100 கணினி இயந்திரங்களை  (Desktop Computers) வழங்கல்செய்தல், ஒப்படைத்தல்  மற்றும் பொருத்தும்  கொள்முதல் நடவடிக்கை.

அறிவித்தல் - பதிவிறக்கம்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை - பதிவிறக்கம்

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
8385553