குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
விலைமனு ஏற்றுக்கொள்ளும் காலத்தை நீடிப்பதற்கான அறிவித்தல்

28 07 2023 - 10:50 AM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு   ‘VX Rail Cluster server system’ 04 தொகுதிகளின் பராமரிப்பு மற்றும் சேர்விஸ் வழங்குவதற்காக  சேவை வழங்குநர் ஒருவரை தெரிவுசெய்தல்
ஒப்பந்த இல.: (IFB) : DIE/PRO/07/2017/36 – VOL – III - பதிவிறக்கம்

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
8384740