ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඅප අමතන්නCan't read the image? click here to refresh

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන කාර්යාලය:

"සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර, බත්තරමුල්ල.

බත්තරමුල්ල

ශ්‍රී ලංකාව

ඊ-මේල්: controller[at]immigration.gov.lk

දුරකථනය: 1962 / +94 112 101 500

ෆැක්ස්: 94-11-2674621

වෙබ් අඩවිය: http://www.immigration.gov.lk

 

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල:

මාතර

9, ශ්‍රී විජය ගොඩනැගිල්ල,

රාහුල පාර, මාතර, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය: +94-41-5412214, 94-41-5412212

ෆැක්ස්: 94-41-2222846

මහනුවර

අංක 457, පේරාදෙණිය පාර (උඩ පාර), මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය: 94-81-5624509, 94-81-5624470

ෆැක්ස්: 94-81-2201446

වවුනියාව

JC 23, පිට රවුම් පාර, වවුනියාව,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය: 94-24 2050048

ෆැක්ස්: 94-24-2226731

කුරුණෑගල

අංක 95, මීගමු පාර, කුරුණෑගල,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය: 94-37-2225001, 94-37-5550562, 94-37-5550563

ෆැක්ස්: 94-37-2225001
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
10527215