ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයප්‍රසම්පාදන

භාගත කිරීම - ප්‍රසම්පාදන
විස්තරය

ලංසු  සඳහා ආරාධනයයි (IFB)

ශ්‍රී ලංකා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉලෙක්ට්‍රොනික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මිලියන පහක් (5) සපයා ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදනය
කොන්ත්‍රාත් අංකය : IFB No: PS/03/PB/PR/05/28/23

දැන්වීම
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය
පිරිවිතර

 

 


බා ගත කරගන්න
බා ගත කරගන්න
බා ගත කරගන්න

ලංසු  සඳහා ආරාධනයයි

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැප්ටොප් පරිගණක 50 සපයා, ගෙනවිත් භාරදී ස්ථාපනය කොට, නඩත්තු කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනයයි
කොන්ත්‍රාත් අංකය : DIE/PRO/04/2023/56

දැන්වීම
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය

 

 


බා ගත කරගන්න
බා ගත කරගන්න

ලංසු ආරාධනය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සඳහා සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගැනීම සඳහා  ප්‍රසම්පාදනය.
කොන්ත්‍රාත් අංකය: DIE/PRO-/03/2023/45

දැන්වීම
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය

 

 


බා ගත කරගන්න
බා ගත කරගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා:

නියෝජ්‍ය  පාලක (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකථන: +94 11 2 101558
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
10528419