ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයප්‍රසම්පාදන

භාගත කිරීම - ප්‍රසම්පාදන
විස්තරය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ආරක්ෂක සේවාව සැපයීමට අදාල ලංසු කැඳවීම

නව... ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ආරක්ෂක සේවාව සැපයීමට අදාල ලංසු කාලසීමාව සංශෝධනය කිරීම - 2021

 

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ භාවිතයෙන් ඉවත්කළ වාහන විකිණීම සදහා මිලගණන් කැඳවීම

නව... ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ භාවිතයෙන් ඉවත්කළ වාහන විකිණීම සදහා මිලගණන් කැඳවීම - සංශෝධනය

 

තාවකාලික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් බදු දීම / කුලියට දීම

අවසන් වී ඇත

වැඩි විස්තර සඳහා:

සහකාර පාලක (ප්‍රසම්පාදන)
දුරකථන: +94 11 5329530
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
4583796