ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඉල්ලුම් පත්‍ර

සටහන : බා ගන්නා ආකෘති පත්‍ර A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසිවල ලේසර් මුද්‍රණය කරගත යුතුය.
බා ගැනීම - ඉල්ලුම් පත්‍ර
  අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර බාගත හැකි ආකෘතිපත්‍ර

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

පුරවා මුද්‍රණය කරගත හැකි ගමන් බලපත් අයදුම්පත - විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නව / අළුත් කිරීම් ආකෘතිය K - 35 A බාගත කරන්න
බාගත හැකි ගමන් බලපත් අයදුම්පත - විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නව / අළුත් කිරීම් ආකෘතිය K - 35 A බාගත කරන්න
නව ගමන් බලපත් අයදුම්පත සඳහා උපදෙස් - සිංහල ආකෘතිය K - 35 A බාගත කරන්න
නව ගමන් බලපත් අයදුම්පත සඳහා උපදෙස් - දෙමළ ආකෘතිය K - 35 A බාගත කරන්න
නව ගමන් බලපත් අයදුම්පත සඳහා උපදෙස් - ඉංග්‍රීසි ආකෘතිය K - 35 A බාගත කරන්න
සංශෝධන සහ වෙනස් කිරීම් ආකෘතිය O  බාගත කරන්න
ළමයින් ඉවත් කිරීම ආකෘතිය C බාගත කරන්න
නැතිවූ හෝ සොරාගත් ගමන් බලපත්‍රය පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීමේ අයදුම්පත   බාගත කරන්න
දරුවාට වෙනම ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා දීමට එකඟතාවය ප්‍රකාශ කිරීම   බාගත කරන්න
ශ්‍රී ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මගින් යැවීම   බාගත කරන්න
විදේශයකදි උපන් ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් ගේ උපත් ලියාපදිංචි කිරීම
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත රටක සිදුවූ උපතක් ලියපදිංචි කිරීමේ  අයදුම්පත්‍රය පුරවැසි I බාගත කරන්න
අයදුම්කරුවන් සඳහා විශේෂ සටහන   බාගත කරන්න
පරීක්ෂා ලැයිස්තුව   බාගත කරන්න
පුරවැසිභාවය - (විශේෂ විධිවිධාන)
1988 අදේශිකයන්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේ පනත
අයදුම්පත්‍රය ආකෘතිය IC/C/SPA බාගත කරන්න
උපදෙස්   බාගත කරන්න
2003 ඉන්දියානු සම්භවය ඇති තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේ පනත
අයදුම්පත්‍රය ආකෘතිය  C/P/I/O/2003/01 බාගත කරන්න
විශේෂ ප්‍රකාශය ආකෘතිය  C/P/I/O/2003/02 බාගත කරන්න
උපදෙස්   බාගත කරන්න
2008 චීන සම්භවය ඇති තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේ පනත
අයදුම්පත්‍රය A උපලේඛනය බාගත කරන්න
ප්‍රකාශය C උපලේඛනය බාගත කරන්න
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අයදුම්පත්‍රය ආකෘතිය S බාගත කරන්න
උපදෙස් - ඉංග්‍රීසි   බාගත කරන්න
උපදෙස් - සිංහල   බාගත කරන්න
උපදෙස් - දෙමළ   බාගත කරන්න
ඇමුණුම 03 - ඉංග්‍රීසි   බාගත කරන්න
ඇමුණුම 03 - සිංහල   බාගත කරන්න
ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය අත්හැරීම ආකෘතිය K බාගත කරන්න
වීසා බලපත්‍ර
බහුවාර පිවිසුම් වීසා   බාගත කරන්න
වාස වීසා ආකෘතිය A බාගත කරන්න
අධ්‍යාපනික ඛාණ්ඩයේ වාස වීසා - නිකුත් කිරීම/ දීර්ඝ කිරීම නිර්දේශ කිරීම සඳහා ඉල්ලිම   බාගත කරන්න
අධ්‍යාපනික ඛාණ්ඩයේ වාස වීසා - නිකුත් කිරීම/ දීර්ඝ කිරීම නිර්දේශ කිරීම සඳහා නිර්දේශ කිරීම (මාලදිවයින අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණයි)    බාගත කරන්න
කලත්‍ර වීසා  පළමුවැනි නිකුත් කිරීම
(ශ්‍රී ලාංකික කලත්‍රයා විසින් පිරවිය යුතුය.)
  බාගත කරන්න
කලත්‍ර වීසා  පළමුවැනි නිකුත් කිරීම
(විදේශීය කලත්‍රයා විසින් පිරවිය යුතුය.)
  බාගත කරන්න
 වසර 5 කට පසුව  කලත්‍ර වීසා දීර්ඝ කිරීම්
(ශ්‍රී ලාංකික කලත්‍රයා විසින් පිරවිය යුතුය.)
  බාගත කරන්න
වසර 5 කට පසුව  කලත්‍ර වීසා දීර්ඝ කිරීම්
(විදේශීය කලත්‍රයා විසින් පිරවිය යුතුය.)
  බාගත කරන්න
නේවාසික ආගන්තුක වීසා RGS I බාගත කරන්න
මාර්ගස්ථ වීසා ආකෘතිය  C බාගත කරන්න
පිවිසුම් වීසා ආකෘතිය B බාගත කරන්න
පැමිණීමේ වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීම IM 32 බාගත කරන්න
ETA අයදුම්පත   බාගත කරන්න
පුරවැසි පනතේ 5(1) හා 5(2) යටතේ උපත් ලියාපදිංචිය හේතුවෙන් වීසා අවශ්‍යතාවය මුදා හැරීම හා ද්විත්ව පුරවැසියන් සඳහා වීසා වලින් නිදහස්වීම සඳහා අයදුම්පත   බාගත කරන්න
රන් පාරාදීස වාස වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම / දීර්ඝ කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය   බාගත කරන්න
විදේශ දූත මණ්ඩල
විදේශ ධූත මණ්ඩල ගමන් බලපත් අයදුම්පත (විදේශ අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණි.) ආකෘතිය K - 35 A බාගත කරන්න
ඇමුණුම - i - ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිබව සනාථ කිරීම සඳහා සහතික පත්‍රය   බාගත කරන්න
ඇමුණුම - ii - පුරවැසිබව ලබා නොගත් බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශය   බාගත කරන්න
ඇමුණුම - iii - දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්ත දැක්වෙන ලිපිය   බාගත කරන්න
ඇමුණුම - iv - නැතිවූ හෝ සොරකම් කරන ලද ගමන් බලපත් සම්බන්ධ පැමිණිලි ආකෘතිපත්‍රය   බාගත කරන්න
ඇමුණුම - v - පුරවැසිබව  ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා දිවුරුම් ප්‍රකාශය   බාගත කරන්න
 අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
16569973