ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයRTI ආකෘති පත්‍ර

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය  (RTI-01) සිංහල දෙමල ඉංග්‍රිසි
නම් කළ නිලධාරියා වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය (RTI-10) සිංහල දෙමල ඉංග්‍රිසිඅප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
16571167