ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයපැමිණීමේ වීසා

සංචාරක පැමිණීමේ වීසා

සෑම සංචාරකයෙක්ම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පෙර ඉලෙක්ට්‍රොනික වීසා බලපත්‍රය  අයදුම් කළ යුතුය.
වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර  https://www.srilankaevisa.lk වෙත පිවිසෙන්න.

මාගේ සංචාරක වීසා බලපත්‍රය අළුත් කර ගත හැක්කේ කෙසේ ද ?

ඇතුල්වීමේ තොටුපොළේදී බලයලත් නිලධාරීන් විසින් ලබා දෙන ගොඩබැසීමේ පිටසනෙහි සඳහන්  කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන සෑම නිර්ව්‍යාජ සංචාරකයකුටම එම වීසා කාලය අවසන් වීමට පෙර වීසා දිගුවක් සඳහා අයදුම් කළහැකිය. ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේදී (ප්‍රධාන කාර්යාලය) හෝ https://www.srilankaevisa.lk සබැඳිය හරහා මාර්ගගතව දින 30ක් ඉක්මවා මාස දෙකක (02) කාලසීමාවක වීසා දිගුවක් ලබා දිය යුතුවේ.

පැමිණීමේ වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන  ලිපිලේඛන මොනවාද ?

සංචාරක වීසා

 1. ආපසු යාමේ ගුවන් ගුවන් ටිකට් පත
 2. නවාතැන් ගන්නා ස්ථානයේ ලිපිනය හා දුරකථන අංකය. 
 3. අයදුම්කරුගේ ඡායාරූපය සමඟ අයදුම්පත්‍රය.
 4. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය.

* (ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ප්‍රධාන කාර්යාලය) ට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයන් පමණක්) වීසා බලපත්‍රය අයදුම් කිරීම සඳහාත්, රැගෙන යාම සඳහාත් අයදුම්කරුගේ පැමිණීම අනිවාර්ය වේ.

ව්‍යාපාරික වීසා

 1. අයදුම්කරුගේ ඡායාරූපය සමඟ  අයදුම්පත.
 2. ව්‍යාපාරික වීසා බලපත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරික ආයතනය/ සමාගම/ නියෝජිතායතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම් ලිපිය.
 3. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය.

* වීසා බලපත්‍රය රැගෙන යාම සඳහා අදාළ පුද්ගලයා හෝ ව්‍යාපාරික ආයතනයේ බලයලත් නියෝජිතයකු පැමිණිය යුතුය.

මට සංචාරක වීසා බලපත්‍රය අළුත් කිරීමේ අයදුම්පතක් ලබාගත හැක්කේ කොතැනින්ද ?

 1. කොළඹ. ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්.
 2. ඉල්ලුම්පත්වල මුද්‍රණය කළ හැකි සංස්කරණයක් මෙතැනින් බාගන්න.

මාගේ සංචාරක වීසා බලපත්‍රය අළුත් කිරීමට අදාළ අනෙකුත් කොන්දේසි මොනවා ද ?

ඔබගේ සංචාරක ලේඛනය කල් ඉකුත් වන දිනට අවම වශයෙන් මාස දෙකකටවත් පෙර ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටීමට අදහස් කරන කාලසීමාව අවසන් විය යුතුය.

මාගේ ව්‍යාපාරික වීසා බලපත්‍රය අළුත් කර ගත හැක්කේ කෙසේද ?

සියළුම ව්‍යාපාරික වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ප්‍රධාන කාර්යාලය) වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මාගේ ව්‍යාපාරික වීසා බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රයක් ලබාගත හැක්කේ කොතැනින්ද ?

 1. කොළඹ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්.
 2. අයදුම්පත්‍රයේ මුද්‍රණය කළ හැකි පිටපතක් මෙතැනින් බාගත කර ගැනීමෙන්.

මාගේ ව්‍යාපාරික වීසා බලපත්‍රය අළුත් කර ගැනීම සඳහා අදාළ වන අනෙකුත් කොන්දේසි මොනවාද?

ඔබගේ වීසා බලපත්‍රය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලේඛනමය සාක්ෂි අදාළ ශ්‍රී ලාංකික සමාගම/ නියෝජිතායතනය/ ආයතනය ආදිය මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඔබගේ සංචාරක ලේඛනය කල් ඉකුත් වන දිනට අවම වශයෙන් මාස දෙකකටවත් පෙර ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටීමට අදහස් කරන කාලසීමාව අවසන් විය යුතුය.
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
 • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • 1962 / +94 112 101 500
 • +94 011 2885 358
 • controller@immigration.gov.lk
15779225