ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයකාර්ය සාධන වාර්තා

බා ගැනීම - කාර්ය සාධන වාර්තා
විස්තරය

බා ගත හැකි භාෂා

සිංහල දෙමල ඉංග්‍රිසි
කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2022 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න
කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2021 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න
කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2020 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න
කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2019 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න
කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2018 බා ගන්න බා ගන්න බා ගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා:

පාලක (ප්‍රතිපත්ති, සංවර්ධන හා ප්‍රතිසංස්කරණ)
දුරකථන: +94 11 5329680

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
17482975