குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
Golden Paradise Visa

31 05 2022 - 10:20 AM

‘​பொன் சுவர்க்க வீசா’ என்பது வதிவிட விசாவின் சிறப்பு வகையாகும். இதன் மூலம்  அரசாங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியொன்றில் முதலீடு செய்வதை   நோக்கமாகக் கொண்ட வெளிநாட்டவர்களுக்கு குடியிருப்பு வசதிகளைப் பெறுவதற்கான அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது. முதன்மை விண்ணப்பதாரரின் மனைவி மற்றும் தங்கி வாழ்வோர் அதே விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதிபெருகின்றனர்.

புதிய செய்திகள்

அறிவித்தல்...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17484113