ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
Golden Paradise Visa

31 05 2022 - 10:20 AM

රජයේ අනුමත බැංකුවක ආයෝජනය කිරීම සඳහා  නේවාසික පහසුකම් ලබා ගැනීමට විදේශිකයන් සඳහා අවසර පත්‍රයක් වන ‘රන් පාරාදීස වීසා’  විශේෂ වාස වීසා කාණ්ඩයකි. ප්‍රාථමික අයදුම්කරුගේ කලත්‍රයා සහ යැපෙන්නන්ද එම වීසා බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත.


 

නවතම ප්‍රවෘත්ති

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

තරග විභාගය...

10 06 2024 - 11:30 AM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
16570648