குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
நேர்முகப் பரீட்சை

06 06 2023 - 12:30 PM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் அலுவலக /  வௌிக்கள -  தொகுதி  2  சேவை வகுதி - அதிகாரம்பெற்ற உத்தியோகத்தர் தரம் II க்கு ஆட்சேர்த்தல் - திறந்த  போட்டிப் பரீட்சை 
சாதாரண  நேர்முப் பரீட்சை - 2023.06.12

  • 2022.02.27 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட  பரீட்சையின்  பெறுபேற்றின்  அடிப்படையில் 2023.06.12 ஆம் திகதி  நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரிகளின் பெயர் பட்டியல். - தரவிறக்கம் 
     
  • நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கும்  பொதுவான கடிதம் - தரவிறக்கம்

புதிய செய்திகள்

Post of Operational Assistant...

10 04 2024 - 10:10 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
15777165