ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
සම්මුඛ පරීක්ෂණ

06 06 2023 - 12:30 PM

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලගත / ක්ෂේත්‍රගත - ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ බලයලත් නිලධාරි තනතුරේ II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - විවෘත තරඟ විභාගය
සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය - 2023.06.12

  • 2022.02.27 දින පවත්වන ලද විභග ප්‍රතිඑල මත 2023.06.12 දින සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවා ඇති අයදුම්කරුවන්ගේ නාමලේඛනයේ පිටපත - බා ගන්න
     
  • අදාල  සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන ලද පොදු ලිපියේ පිටපත -බා ගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

පරිශිෂ්ථය 02...

12 01 2024 - 21:50 PM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15778500