ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු ආරාධනය

27 10 2023 - 12:20 PM

ලංසු ආරාධනය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සඳහා සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගැනීම සඳහා  ප්‍රසම්පාදනය.
කොන්ත්‍රාත් අංකය: DIE/PRO-/03/2023/45

දැන්වීම - බා ගත කරගන්න
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය -බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

නිවේදනයයි...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

තරග විභාගය...

10 06 2024 - 11:30 AM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
17483710