ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
Important Notice

31 05 2022 - 10:10 AM

ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණීමට පෙර දිනයක් හා වේලාවක් කලින් වෙන් කරගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය වේ.

නවතම ප්‍රවෘත්ති

Important Notice...

31 05 2022 - 10:10 AM

Golden Paradise Visa...

31 05 2022 - 10:20 AM

  • 1
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
827601