ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
සම්මුඛ පරීක්ෂණ

12 01 2023 - 11:50 AM

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලගත / ක්ෂේත්‍රගත - ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ බලයලත් නිලධාරී තනතුරේ II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 

2022.04.30 දින පවත්වන ලද සීමිත තරඟ විභාග ප්‍රතිඵල මත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීම

  • 2023.01.17 දින සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා ඇති නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - බා ගන්න
  • 2023.01.18 දින සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා ඇති නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - බා ගන්න
  • 2023.01.19 දින සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා ඇති නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - බා ගන්න

අදාල සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන ලද පොදු ලිපිය - බා ගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

Important Notice...

31 05 2022 - 10:10 AM

Golden Paradise Visa...

31 05 2022 - 10:20 AM

  • 1
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 011 5329 000
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
828189