ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම ඉදිරිපත් කිරීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය

06 07 2023 - 13:10 PM

අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම ඉදිරිපත් කිරීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය - බා ගත කරගන්න

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8385464