ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
VX Rail Cluster Server මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය

07 07 2023 - 13:10 PM

ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වසරක් සඳහා VX Rail Cluster Server පද්ධති 04ක සේවා හා නඩත්තු කිරීම වෙනුවෙන් සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය - බා ගත කරගන්න

VX Rail Cluster Server  මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය - බා ගත කරගන්න

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8385559