ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුර

27 07 2023 - 10:10 AM

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

දැන්වීම බා ගත කරගන්න
ආදර්ශ අයදුම්පත බා ගත කරගන්න

 

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8384752