ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු භාරගැනීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය

28 07 2023 - 10:50 AM

වසරක කාලයක් සඳහා ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුවේ VX Rail Cluster Server පද්ධති 04 ක් සේවා හා නඩත්තු කිරීම සඳහා සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය
කොන්ත්‍රාත් අංකය (IFB): DIE/PRO/07/2017/36-Vol-III - බා ගත කරගන්න

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8384865