ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු ආරාධනය

29 04 2024 - 11:40 AM

ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැප්ටොප් පරිගණක 50 ක් සැපයීම, බාරදීම, ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය
කොන්ත්‍රාත් අංකය (IFB): DIE/PRO/06/2024/11

දැන්වීම - බා ගත කරගන්න
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය - බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

නිවේදනයයි...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

තරග විභාගය...

10 06 2024 - 11:30 AM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
17482755