ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයඡායාරූප අන්තර්ජාලය හරහා එවන අවස්ථාවලදී ඡායාරූපශාලා හිමියන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස්

  • ඇස් කණ්නාඩි නොමැතිව අයදුම්කරුවන්ගේ ඇස්  ඡායාරූපයෙහි පැහැදිලිව දෘශ්‍යමාන විය යුතුය.
     
  • අයදුම්කරුවන් විසින් හිස් වැසුම් හා ස්කාෆ් පැළඳ ඡායාරූප ගැනීම සඳහා ඉල්ලා සිටියහොත් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය හැකි වුව ද නළල හා කන් දෙක පැහැදිලිව පෙනෙන සේ ඡායාරූප ලබා ගැනීමට ඡායාරූප ශිල්පියා විසින් වගබලා ගත යුතුය. තවද, පැළැඳ සිටින ස්කාෆ්වල සෙවණැල්ල මුහුණට පතිත නොවිය යුතුය.අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15776764